Go by Example: XML

Go hỗ trợ sẵn cho việc mã hóa và giải mã XML và các định dạng tương tự XML với package encoding.xml.

package main
import (
  "encoding/xml"
  "fmt"
)

Kiểu Plant sẽ được ánh xạ sang định dạng XML. Tương tự như các ví dụ về JSON, các tag của các trường sẽ chứa các chỉ dẫn cho encoder và decoder. Ở đây ta sẽ sử dụng một số tính năng đặc biệt của package XML: trường XMLName sẽ quy định tên của phần tử XML đại diện cho struct này; id,attr có nghĩa là trường Id là một thuộc tính XML chứ không phải là một phần tử lồng nhau.

type Plant struct {
  XMLName xml.Name `xml:"plant"`
  Id   int   `xml:"id,attr"`
  Name  string  `xml:"name"`
  Origin []string `xml:"origin"`
}
func (p Plant) String() string {
  return fmt.Sprintf("Plant id=%v, name=%v, origin=%v",
    p.Id, p.Name, p.Origin)
}
func main() {
  coffee := &Plant{Id: 27, Name: "Coffee"}
  coffee.Origin = []string{"Ethiopia", "Brazil"}

Tạo ra biểu diễn XML của kiểu Plant; sử dụng MarshalIndent để tạo ra một đầu ra dễ đọc hơn.

  out, _ := xml.MarshalIndent(coffee, " ", " ")
  fmt.Println(string(out))

Để thêm một tiêu đề XML chung vào đầu ra, ta có thể thêm nó vào một cách trực tiếp.

  fmt.Println(xml.Header + string(out))

Sử dụng Unmarshal để phân tích cú pháp một luồng bytes với đinh dạng XML thành một cấu trúc dữ liệu. Nếu XML bị lỗi cú pháp hoặc không thể ánh xạ vào kiểu Plant, một mô tả về lỗi sẽ được trả về.

  var p Plant
  if err := xml.Unmarshal(out, &p); err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(p)
  tomato := &Plant{Id: 81, Name: "Tomato"}
  tomato.Origin = []string{"Mexico", "California"}

Tag parent>child>plant cho biết encoder sẽ lồng tất cả các plant vào trong <parent><child>...

  type Nesting struct {
    XMLName xml.Name `xml:"nesting"`
    Plants []*Plant `xml:"parent>child>plant"`
  }
  nesting := &Nesting{}
  nesting.Plants = []*Plant{coffee, tomato}
  out, _ = xml.MarshalIndent(nesting, " ", " ")
  fmt.Println(string(out))
}
$ go run xml.go
 <plant id="27">
  <name>Coffee</name>
  <origin>Ethiopia</origin>
  <origin>Brazil</origin>
 </plant>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <plant id="27">
  <name>Coffee</name>
  <origin>Ethiopia</origin>
  <origin>Brazil</origin>
 </plant>
Plant id=27, name=Coffee, origin=[Ethiopia Brazil]
 <nesting>
  <parent>
   <child>
    <plant id="27">
     <name>Coffee</name>
     <origin>Ethiopia</origin>
     <origin>Brazil</origin>
    </plant>
    <plant id="81">
     <name>Tomato</name>
     <origin>Mexico</origin>
     <origin>California</origin>
    </plant>
   </child>
  </parent>
 </nesting>

Ví dụ tiếp theo: Time.