Go by Example: Writing Files

Ghi tập tin trong Go làm theo các mô hình tương tự như những gì chúng ta thấy trước đó khi đọc tập tin

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "os"
)
func check(e error) {
  if e != nil {
    panic(e)
  }
}
func main() {

Để bắt đầu, đây là cách dump một chuỗi (hoặc chỉ các byte) vào tập tin. bytes) into a file.

  d1 := []byte("hello\ngo\n")
  err := os.WriteFile("/tmp/dat1", d1, 0644)
  check(err)

Để ghi các phần nhỏ hơn, hãy mở một tệp tin để ghi.

  f, err := os.Create("/tmp/dat2")
  check(err)

Luôn tốt khi sử dụng defer để đóng tập tin ngay lập tức sau khi mở tập tin.

  defer f.Close()

Bạn có thể ghi các slice byte như bạn mong đợi.

  d2 := []byte{115, 111, 109, 101, 10}
  n2, err := f.Write(d2)
  check(err)
  fmt.Printf("wrote %d bytes\n", n2)

Hàm WriteString có sẵn.

  n3, err := f.WriteString("writes\n")
  check(err)
  fmt.Printf("wrote %d bytes\n", n3)

Sử dụng Sync để flush (đẩy) các bản ghi vào bộ lưu trữ ổn định.

  f.Sync()

bufio cung cấp các writer được đệm bên cạnh bên cạnh các reader được đệm mà chúng ta đã thấy trước đó.

  w := bufio.NewWriter(f)
  n4, err := w.WriteString("buffered\n")
  check(err)
  fmt.Printf("wrote %d bytes\n", n4)

Sử dụng Flush đảm bảo tất cả các hoạt động được đệm đã được áp dụng cho writer cơ sở.

  w.Flush()
}

Hãy thử chạy code (mã) ghi tệp tin.

$ go run writing-files.go 
wrote 5 bytes
wrote 7 bytes
wrote 9 bytes

Sau đó kiểm tra nội dung của các tập tin đã viết.

$ cat /tmp/dat1
hello
go
$ cat /tmp/dat2
some
writes
buffered

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét áp dụng một số ý tưởng I/O tệp mà chúng ta vừa thấy cho các luồng sdtinstdout.

Ví dụ tiếp theo: Line Filters.