Go by Example: Worker Pools

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem xét cách triển khai một worker pool sử dụng goroutines và channels.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)

Dưới đây là một worker mà ta sẽ thực thi nhiều instance cùng lúc. Các worker này sẽ nhận tác vụ từ channel jobs và gửi kết quả tương ứng đến channel results. Ta sẽ dừng một giây mỗi tác vụ để giả lập một tác vụ ngốn rất nhiều thời gian.

func worker(id int, jobs <-chan int, results chan<- int) {
  for j := range jobs {
    fmt.Println("worker", id, "started job", j)
    time.Sleep(time.Second)
    fmt.Println("worker", id, "finished job", j)
    results <- j * 2
  }
}
func main() {

Để sử dụng pool worker của chúng ta, ta cần gửi tác vụ cho chúng và thu thập kết quả. Ta sẽ tạo 2 channel để thực hiện việc này.

  const numJobs = 5
  jobs := make(chan int, numJobs)
  results := make(chan int, numJobs)

Dưới đây ta khởi tạo 3 worker, đầu tiên chúng sẽ bị chặn vì chưa có tác vụ nào.

  for w := 1; w <= 3; w++ {
    go worker(w, jobs, results)
  }

Ở đây ta gửi 5 tác vụ và sau đó đóng channel đó để chỉ ra rằng đây là tất cả các tác vụ mà ta có.

  for j := 1; j <= numJobs; j++ {
    jobs <- j
  }
  close(jobs)

Cuối cùng, ta thu thập tất cả các kết quả xử lý các tác vụ. Điều này cũng đảm bảo rằng các goroutine worker đã hoàn thành. Một cách khác để đợi kết quả từ nhiều goroutine là sử dụng WaitGroup.

  for a := 1; a <= numJobs; a++ {
    <-results
  }
}

Chương trình được thực thi sẽ hiển thị 5 tác vụ được thực thi bởi các worker khác nhau. Chương trình chỉ mất khoảng 2 giây để thực thi, mặc dù nó thực hiện các tác vụ trong khoảng tổng cộng là 5 giây, vì có 3 worker chạy song song.

$ time go run worker-pools.go 
worker 1 started job 1
worker 2 started job 2
worker 3 started job 3
worker 1 finished job 1
worker 1 started job 4
worker 2 finished job 2
worker 2 started job 5
worker 3 finished job 3
worker 1 finished job 4
worker 2 finished job 5
real  0m2.358s

Ví dụ tiếp theo: WaitGroups.