Go by Example: WaitGroups

Để đợi nhiều goroutine kết thúc, ta có thể sử dụng wait group.

package main
import (
  "fmt"
  "sync"
  "time"
)

Đây sẽ là hàm mà ta sẽ chạy trong mỗi goroutine.

func worker(id int) {
  fmt.Printf("Worker %d starting\n", id)

Dừng một khoảng để giả lập một tác vụ ngốn rất nhiều thời gian.

  time.Sleep(time.Second)
  fmt.Printf("Worker %d done\n", id)
}
func main() {

WaitGroup này được dùng để đợi cho tất cả các goroutine được khởi tạo ở đây chạy xong. Lưu ý: nếu một WaitGroup được truyền vào các hàm, nó nên được truyền bằng cách sử dụng con trỏ.

  var wg sync.WaitGroup

Khởi chạy một vài goroutine và tăng giá trị số lượng của WaitGroup cho mỗi goroutine.

  for i := 1; i <= 5; i++ {
    wg.Add(1)

Tránh việc sử dụng lại cùng một giá trị i trong mỗi closure của goroutine. Đọc FAQ

    i := i

Bọc hàm gọi worker trong một closure để đảm bảo rằng WaitGroup sẽ được thông báo khi một worker kết thúc. Bằng cách này worker không cần phải quan tâm đến các kiểu nguyên thuỷ của concurrency (concurrency primitives) trong quá trình thực thi.

    go func() {
      defer wg.Done()
      worker(i)
    }()
  }

Chặn cho đến khi giá trị số lượng của WaitGroup trở về 0, tức là tất cả các worker đã thông báo rằng chúng đã chạy xong.

  wg.Wait()

Chú ý rằng: phương pháp này không có cách nào để truyền lỗi trực tiếp từ các worker. Để sử dụng trong các trường hợp nâng cao hơn, hãy xem xét sử dụng errgroup package.

}
$ go run waitgroups.go
Worker 5 starting
Worker 3 starting
Worker 4 starting
Worker 1 starting
Worker 2 starting
Worker 4 done
Worker 1 done
Worker 2 done
Worker 5 done
Worker 3 done

Thứ tự các worker khởi chạy và hoàn thành có thể khác nhau cho mỗi lần chúng được gọi.

Ví dụ tiếp theo: Rate Limiting.