Go by Example: Variadic Functions

Variadic functions có thể được gọi với bất kỳ số lượng đối số theo sau nào Ví dụ, fmt.Println là một hàm biến đổi thường gặp.

package main
import "fmt"

Đây là một hàm sẽ nhận bất kì số tuỳ ý loại int như tham số.

func sum(nums ...int) {
  fmt.Print(nums, " ")
  total := 0

Bên trong hàm, loại của nums tương ứng với []int. Chúng ta có thể gọi len(nums), lặp lại nó với range, etc.

  for _, num := range nums {
    total += num
  }
  fmt.Println(total)
}
func main() {

Hàm biến đổi có thể được gọi một cách bình thường với các từng tham số.

  sum(1, 2)
  sum(1, 2, 3)

Nếu bạn đã có nhiều tham số trong một slice, ứng dụng nó vào hàm biến đổi bằng cách sử dụng func(slice...) như dưới đây.

  nums := []int{1, 2, 3, 4}
  sum(nums...)
}
$ go run variadic-functions.go 
[1 2] 3
[1 2 3] 6
[1 2 3 4] 10

Một tính năng quan trọng khác của hàm trong Go là khả năng tạo closures, cái mà chúng ta sẽ xem qua tiếp theo.

Ví dụ tiếp theo: Closures.