Go by Example: Variables

Trong go, biến được khai báo rõ ràng và sử dụng bởi trình biên dịch để, ví dụ như kiểm tra đúng loại (type) của hàm gọi.

package main
import "fmt"
func main() {

var khai báo 1 hoặc nhiều biến.

  var a = "initial"
  fmt.Println(a)

Bạn có thể khai báo nhiều biến một lúc.

  var b, c int = 1, 2
  fmt.Println(b, c)

Go sẽ suy ra loại của biến được khởi tạo.

  var d = true
  fmt.Println(d)

Những biến được khai báo mà không có giá trị khởi tạo ban đầu sẽ có giá trị zero-valued (giá trị 0). Ví dụ Giá trị không (zero value) cho int0

  var e int
  fmt.Println(e)

Cú pháp := là viết tắt cho việc khai báo và khởi tạo một biến, ví dụ: var f string = "apple" trong trường hợp này. Cú pháp này chỉ có thể dùng trong các hàm.

  f := "apple"
  fmt.Println(f)
}
$ go run variables.go
initial
1 2
true
0
apple

Ví dụ tiếp theo: Constants.