Go by Example: Values

Go có nhiều loại value như strings (chuỗi), integers (số nguyên), floats (số thực), booleans (true/false), … Dưới đây là một vài ví dụ cơ bản.

package main
import "fmt"
func main() {

Chuỗi có thể liên kết với nhau bằng +

  fmt.Println("go" + "lang")

Số nguyên và số thực.

  fmt.Println("1+1 =", 1+1)
  fmt.Println("7.0/3.0 =", 7.0/3.0)

Booleans với các toán tử booleans.

  fmt.Println(true && false)
  fmt.Println(true || false)
  fmt.Println(!true)
}
$ go run values.go
golang
1+1 = 2
7.0/3.0 = 2.3333333333333335
false
true
false

Ví dụ tiếp theo: Variables.