Go by Example: URL Parsing

URLs cung cấp một cách đồng nhất để định vị tài nguyên. Dưới đây là cách phân tích URLs trong Go.

package main
import (
  "fmt"
  "net"
  "net/url"
)
func main() {

Chúng ta sẽ phân tích cú pháp URL ví dụ này, bao gồm một scheme, thông tin xác thực, host (máy chủ), port (cổng), path (đường dẫn), tham số truy vấn và phần đánh dấu truy vấn.

  s := "postgres://user:[email protected]:5432/path?k=v#f"

Phân tích URL và đảm bảo không có lỗi.

  u, err := url.Parse(s)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Truy cập scheme khá đơn giản.

  fmt.Println(u.Scheme)

User chứa tất cả thông tin xác thực; gọi UsernamePassword trên đối tượng này để lấy từng giá trị riêng lẻ.

  fmt.Println(u.User)
  fmt.Println(u.User.Username())
  p, _ := u.User.Password()
  fmt.Println(p)

Host chứa cả tên máy chủ và port, nếu có. Sử dụng SplitHostPort để trích xuất chúng.

  fmt.Println(u.Host)
  host, port, _ := net.SplitHostPort(u.Host)
  fmt.Println(host)
  fmt.Println(port)

Ở đây chúng ta trích xuất đường dẫn và đoạn sau dấu #

  fmt.Println(u.Path)
  fmt.Println(u.Fragment)

Để lấy các tham số truy vấn trong chuỗi với định dạng k=v, sử dụng RawQuery. Bạn cũng có thể phân tích các tham số truy vấn thành một map. Các map của tham số truy vấn được phân tích thành chuỗi đến mảng chuỗi, vì vậy hãy truy cập chỉ mục [0] nếu bạn chỉ muốn lấy giá trị.

  fmt.Println(u.RawQuery)
  m, _ := url.ParseQuery(u.RawQuery)
  fmt.Println(m)
  fmt.Println(m["k"][0])
}

Khi chạy chương trình phân tích URL của chúng ta, nó sẽ hiện thị tất cả các phần khác nhau mà chúng ta trích xuất được.

$ go run url-parsing.go 
postgres
user:pass
user
pass
host.com:5432
host.com
5432
/path
f
k=v
map[k:[v]]
v

Ví dụ tiếp theo: SHA256 Hashes.