Go by Example: Timers

Trường hợp chúng ta muốn thực thi code Go tại một thời điểm trong tương lai, hoặc lặp lại sau một khoảng thời gian cố định. Go cung cấp timer and ticker hỗ trợ thực hiện các việc trên dễ dàng hơn. Chúng ta bắt đầu với timers trong ví dụ này (tickers sẽ được giới thiệu ở phần tiếp theo)

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {

Timers thể hiện một sự kiện thực thi trong tương lai. Bạn quyết định timer sẽ chờ trong bao lâu, và timer sẽ tạo ra channel và thực thi sau đúng thời gian chờ. Ví dụ timer1 sẽ chờ 2 giây.

  timer1 := time.NewTimer(2 * time.Second)

<-timer1.C sẽ buộc channel C phải chờ cho đến khi hết thời gian chờ của timer1 (2 giây) thì mới thực thi

  <-timer1.C
  fmt.Println("Timer 1 fired")

Nếu bạn chỉ muốn chờ một khoảng thời gian, bạn có thể sử dụng time.Sleep. Việc sử dụng timer sẽ tiện hơn vì bạn có thể hủy timer trước khi nó bắt đầu chạy. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

  timer2 := time.NewTimer(time.Second)
  go func() {
    <-timer2.C
    fmt.Println("Timer 2 fired")
  }()
  stop2 := timer2.Stop()
  if stop2 {
    fmt.Println("Timer 2 stopped")
  }

Cho dù chờ đủ thời gian 2 giây time.Sleep(2 * time.Second) Kết quả vẫn là “Timer 2 stopped” vì timer đã được hủy bởi timer2.Stop() trước khi đến giờ thực thi.

  time.Sleep(2 * time.Second)
}

The first timer will fire ~2s after we start the program, but the second should be stopped before it has a chance to fire.

$ go run timers.go
Timer 1 fired
Timer 2 stopped

Ví dụ tiếp theo: Tickers.