Go by Example: Time

Go hỗ trợ rất nhiều về tính toán thời gian và khoảng thời gian; đây là một số ví dụ.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {
  p := fmt.Println

Ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm thời gian hiện tại.

  now := time.Now()
  p(now)

Ta có thể tạo một struct time bằng cách cung cấp năm, tháng, ngày, v.v. Thời gian luôn được liên kết với một Location, ví dụ như múi giờ.

  then := time.Date(
    2009, 11, 17, 20, 34, 58, 651387237, time.UTC)
  p(then)

Ta có thể tách các thành phần khác nhau của thời gian ra như mong muốn.

  p(then.Year())
  p(then.Month())
  p(then.Day())
  p(then.Hour())
  p(then.Minute())
  p(then.Second())
  p(then.Nanosecond())
  p(then.Location())

Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến Chủ Nhật có thể được tách ra.

  p(then.Weekday())

Các phương thức sau so sánh hai thời điểm, kiểm tra xem thời điểm đầu tiên xảy ra trước, sau, hoặc cùng thời điểm với thời điểm thứ hai.

  p(then.Before(now))
  p(then.After(now))
  p(then.Equal(now))

Phương thức Sub trả về một Duration biểu diễn khoảng thời gian giữa hai thời điểm.

  diff := now.Sub(then)
  p(diff)

Ta có thể tính toán độ dài của khoảng thời gian theo các đơn vị khác nhau.

  p(diff.Hours())
  p(diff.Minutes())
  p(diff.Seconds())
  p(diff.Nanoseconds())

Ta có thể sử dụng Add để tăng thời gian lên một khoảng thời gian cho trước, hoặc sử dụng cùng với - để giảm thời gian đi một khoảng thời gian cho trước.

  p(then.Add(diff))
  p(then.Add(-diff))
}
$ go run time.go
2012-10-31 15:50:13.793654 +0000 UTC
2009-11-17 20:34:58.651387237 +0000 UTC
2009
November
17
20
34
58
651387237
UTC
Tuesday
true
false
false
25891h15m15.142266763s
25891.25420618521
1.5534752523711128e+06
9.320851514226677e+07
93208515142266763
2012-10-31 15:50:13.793654 +0000 UTC
2006-12-05 01:19:43.509120474 +0000 UTC

Tiếp theo chúng ta sẽ xem các cách xử lý về thời gian liên quan đến Unix epoch.

Ví dụ tiếp theo: Epoch.