Go by Example: Tickers

Timers được dùng khi bạn muốn thực hiện một việc một lần duy nhất ở tương lai - tickers được dùng khi bạn muốn thực hiện một việc lặp đi lặp lại vào các khoảng thời gian đều đặn. Dưới đây là một ví dụ của một ticker thực hiện một việc lặp lại định kì cho đến khi chúng ta dừng nó lại.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {

Tickers sử dụng một cơ chế tương tự như timers: một channel được gửi các giá trị. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm select có sẵn trên channel để chờ các giá trị được gửi đến mỗi 500ms.

  ticker := time.NewTicker(500 * time.Millisecond)
  done := make(chan bool)
  go func() {
    for {
      select {
      case <-done:
        return
      case t := <-ticker.C:
        fmt.Println("Tick at", t)
      }
    }
  }()

Tickers cũng có thể bị dừng giống như timers. Một khi mà ticker bị dừng thì nó sẽ không nhận bất kì giá trị nào gửi đến channel của nó nữa. Chúng ta sẽ dừng tickers của mình sau 1600ms.

  time.Sleep(1600 * time.Millisecond)
  ticker.Stop()
  done <- true
  fmt.Println("Ticker stopped")
}

Khi chúng ta chạy chương trình này thì ticker sẽ lặp lại 3 lần trước khi chúng ta dừng nó.

$ go run tickers.go
Tick at 2012-09-23 11:29:56.487625 -0700 PDT
Tick at 2012-09-23 11:29:56.988063 -0700 PDT
Tick at 2012-09-23 11:29:57.488076 -0700 PDT
Ticker stopped

Ví dụ tiếp theo: Worker Pools.