Go by Example: Text Templates

Go hỗ trợ các công cụ tích hợp sẵn cho việc tạo nội dung động hoặc hiển thị nội dung tùy chỉnh ra cho người dùng với package text/template. Một package tương tự tên là html/template cũng cung cấp các API tương tự nhưng có thêm các tính năng bảo mật và khuyến khích được sử dụng để tạo nội dung có định dạng HTML.

package main
import (
  "os"
  "text/template"
)
func main() {

Ta có thể tạo ra một template mới và truyền vào nội dung của nó từ một chuỗi. Template là một sự kết hợp của văn bản tĩnh và các “hành động” (action) được gói trong dấu {{...}}, thứ thường được sử dụng để chèn nội dung động.

  t1 := template.New("t1")
  t1, err := t1.Parse("Value is {{.}}\n")
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Ngoài ra, ta có thể sử dụng hàm template.Must để panic trong trường hợp Parse trả về một lỗi. Điều này đặc biệt hữu ích cho các template được khởi tạo với phạm vi toàn cục (global scope).

  t1 = template.Must(t1.Parse("Value: {{.}}\n"))

Bằng việc “thực thi” template, ta tạo ra nội dung của nó với các giá trị cụ thể của các action. Action được đặt trong {{.}} được thay thế bằng giá trị được truyền vào Execute dưới dạng tham số.

  t1.Execute(os.Stdout, "some text")
  t1.Execute(os.Stdout, 5)
  t1.Execute(os.Stdout, []string{
    "Go",
    "Rust",
    "C++",
    "C#",
  })

Hàm trợ giúp mà ta sẽ sử dụng bên dưới.

  Create := func(name, t string) *template.Template {
    return template.Must(template.New(name).Parse(t))
  }

Nếu dữ liệu là một struct, ta có thể sử dụng action {{.FieldName}} để truy cập các trường của struct đó. Các trường phải được export (được khai báo với chữ cái đầu tiên viết hoa) để có thể truy cập bởi template khi template đang được thực thi.

  t2 := Create("t2", "Name: {{.Name}}\n")
  t2.Execute(os.Stdout, struct {
    Name string
  }{"Jane Doe"})

Tương tự với maps; với maps thì không có hạn chế về chữ hoa/chữ thường đối với tên khóa (key names).

  t2.Execute(os.Stdout, map[string]string{
    "Name": "Mickey Mouse",
  })

if/else hỗ trợ việc thực thi có điều kiện trong template. Một giá trị được coi là false nếu nó là giá trị mặc định của một kiểu dữ liệu, ví dụ như 0, một chuỗi rỗng, con trỏ nil, v.v. Ví dụ dưới đây minh họa một tính năng khác của template: loại bỏ các khoảng trắng bằng cách sử dụng - trong các action.

  t3 := Create("t3",
    "{{if . -}} yes {{else -}} no {{end}}\n")
  t3.Execute(os.Stdout, "not empty")
  t3.Execute(os.Stdout, "")

Những khối vòng lặp bằng range (range blocks) cho phép ta lặp qua các slices, arrays, maps hoặc channels. Trong range block, phần {{.}} được gán cho giá trị phần tử hiện tại của vòng lặp.

  t4 := Create("t4",
    "Range: {{range .}}{{.}} {{end}}\n")
  t4.Execute(os.Stdout,
    []string{
      "Go",
      "Rust",
      "C++",
      "C#",
    })
}
$ go run templates.go 
Value: some text
Value: 5
Value: [Go Rust C++ C#]
Name: Jane Doe
Name: Mickey Mouse
yes 
no 
Range: Go Rust C++ C# 

Ví dụ tiếp theo: Regular Expressions.