Go by Example: Testing and Benchmarking

Unit test là một phần quan trọng khi viết Go. Package testing cung cấp những công cụ chúng ta cần để viết unit test and lệnh go test để chạy test.

Để trình diễn, đoạn code này nằm trong package main, nhưng nó có thể nằm trong bất cứ package nào. Code testing thường nằm trong cùng package với code nó test.

package main
import (
  "fmt"
  "testing"
)

Chúng ta sẽ test implementation đơn giản của số nguyên nhỏ nhất. Thông thường, code chúng ta test sẽ nằm trong source file được đặt tên như là intutils.go, và file test cho nó thường được đặt tên inutils_test.go.

func IntMin(a, b int) int {
  if a < b {
    return a
  }
  return b
}

Test dược tạo bằng viết một hàm với tên bắt đầu với Test.

func TestIntMinBasic(t *testing.T) {
  ans := IntMin(2, -2)
  if ans != -2 {

t.Error* sẽ report test fail nhưng tiếp tục chạy test. t.Fatal* sẽ report test fail nhưng sẽ dừng test ngay lập tức.

    t.Errorf("IntMin(2, -2) = %d; want -2", ans)
  }
}

Viết test có thể lặp đi lặp lại, bởi thế người ta hay dùng table-driven style, khi đầu vào test và đầu ra mong đợi được list trong một bảng và một vòng lặp đơn đi qua chúng và thực hiện logic test.

func TestIntMinTableDriven(t *testing.T) {
  var tests = []struct {
    a, b int
    want int
  }{
    {0, 1, 0},
    {1, 0, 0},
    {2, -2, -2},
    {0, -1, -1},
    {-1, 0, -1},
  }

t.Run cho phép chạy “subtest”, mỗi cái cho một mục của bảng. Chúng được hiển thị riêng rẽ khi thực hiện go test -v.

  for _, tt := range tests {
    testname := fmt.Sprintf("%d,%d", tt.a, tt.b)
    t.Run(testname, func(t *testing.T) {
      ans := IntMin(tt.a, tt.b)
      if ans != tt.want {
        t.Errorf("got %d, want %d", ans, tt.want)
      }
    })
  }
}

Benchmark test thường nằm trong các file _test.go và tên bắt đầu với Benchmark. testing runner thực thi mỗi hàm benchmark một vài lần, tăng bn.N trên mỗi lần chạy cho đến khi đo được chính xác.

func BenchmarkIntMin(b *testing.B) {

Thường benchmark chạy một hàm mà chúng ta benchmark trong vòng lặp b.N lần.

  for i := 0; i < b.N; i++ {
    IntMin(1, 2)
  }
}

Chạy tất cả các test trong project hiện tại ở chế độ dài.

$ go test -v
== RUN  TestIntMinBasic
--- PASS: TestIntMinBasic (0.00s)
=== RUN  TestIntMinTableDriven
=== RUN  TestIntMinTableDriven/0,1
=== RUN  TestIntMinTableDriven/1,0
=== RUN  TestIntMinTableDriven/2,-2
=== RUN  TestIntMinTableDriven/0,-1
=== RUN  TestIntMinTableDriven/-1,0
--- PASS: TestIntMinTableDriven (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/0,1 (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/1,0 (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/2,-2 (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/0,-1 (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/-1,0 (0.00s)
PASS
ok   examples/testing-and-benchmarking  0.023s

Chạy tất cả các benchmark trong project hiện tại. Tất cả các test chạy độ ưu tiên để benchmark. Cờ bench lọc các tên hàm benchmark với regexp.

$ go test -bench=.
goos: darwin
goarch: arm64
pkg: examples/testing
BenchmarkIntMin-8 1000000000 0.3136 ns/op
PASS
ok   examples/testing-and-benchmarking  0.351s

Ví dụ tiếp theo: Command-Line Arguments.