Go by Example: Switch

Câu lệnh Switch thể hiện điều kiện qua nhiều nhánh.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {

Đây là một switch căn bản.

  i := 2
  fmt.Print("Write ", i, " as ")
  switch i {
  case 1:
    fmt.Println("one")
  case 2:
    fmt.Println("two")
  case 3:
    fmt.Println("three")
  }

Bạn có thể sử dụng dấu phẩy , để sử dụng nhiều biểu thức trong cùng một câu lệnh case. Chúng ta cũng có thể sử dụng default trong ví dụ này.

  switch time.Now().Weekday() {
  case time.Saturday, time.Sunday:
    fmt.Println("It's the weekend")
  default:
    fmt.Println("It's a weekday")
  }

switch khi không có biểu thức sẽ tương tự với việc sử dụng logic if/else. Ở đây chúng ta thể hiện cách biểu thức case có thể không phải là hằng số.

  t := time.Now()
  switch {
  case t.Hour() < 12:
    fmt.Println("It's before noon")
  default:
    fmt.Println("It's after noon")
  }

Loại của switch so sánh các loại với nhau, thay vì so sánh giá trị. Bạn có thể dùng việc đó để phát hiện loại của giá trị interface. Trong ví dụ này, biến t sẽ có loại tương ứng với mệnh đề của nó.

  whatAmI := func(i interface{}) {
    switch t := i.(type) {
    case bool:
      fmt.Println("I'm a bool")
    case int:
      fmt.Println("I'm an int")
    default:
      fmt.Printf("Don't know type %T\n", t)
    }
  }
  whatAmI(true)
  whatAmI(1)
  whatAmI("hey")
}
$ go run switch.go 
Write 2 as two
It's a weekday
It's after noon
I'm a bool
I'm an int
Don't know type string

Ví dụ tiếp theo: Arrays.