Go by Example: Structs

Struct của Go là tập hợp các trường dữ liệu được khai báo kiểu. Chúng được sử dụng để nhóm các dữ liệu lại với nhau để tạo thành các bản ghi.

package main
import "fmt"

Kiểu struct person này có các trường nameage.

type person struct {
  name string
  age int
}

newPerson tạo một struct person mới với tên được truyền vào.

func newPerson(name string) *person {

Bạn có thể trả về một cách an toàn một con trỏ của biến cục bộ vì biến cục bộ sẽ tồn tại trong phạm vi của hàm.

  p := person{name: name}
  p.age = 42
  return &p
}
func main() {

Cú pháp này tạo một struct mới.

  fmt.Println(person{"Bob", 20})

Bạn có thể đặt tên cho các trường khi khởi tạo một struct.

  fmt.Println(person{name: "Alice", age: 30})

Các trường bị bỏ qua sẽ được gán giá trị mặc định.

  fmt.Println(person{name: "Fred"})

Kí tự & trước tên struct sẽ trả về một con trỏ đến struct đó.

  fmt.Println(&person{name: "Ann", age: 40})

Một cách viết phổ biến là đóng gói việc tạo một struct mới trong các hàm khởi tạo.

  fmt.Println(newPerson("Jon"))

Truy cập vào các trường của struct bằng dấu chấm.

  s := person{name: "Sean", age: 50}
  fmt.Println(s.name)

Bạn có thể sử dụng dấu chấm với con trỏ struct - các con trỏ sẽ được tự động giải tham chiếu.

  sp := &s
  fmt.Println(sp.age)

Các struct có thể thay đổi được.

  sp.age = 51
  fmt.Println(sp.age)
}
$ go run structs.go
{Bob 20}
{Alice 30}
{Fred 0}
&{Ann 40}
&{Jon 42}
Sean
50
51

Ví dụ tiếp theo: Methods.