Go by Example: Strings and Runes

Một chuỗi trong Go là một read-only slice của các byte. Ngôn ngữ Go và thư viện chuẩn trong Go xử lý chuỗi một cách rất độc đáo - coi nó như một container chứa các ký tự được mã hóa theo UTF-8. Trong các ngôn ngữ khác, chuỗi được tạo thành từ các “ký tự”. Trong Go, khái niệm ký tự được gọi là rune - nó là một số nguyên biểu diễn một code point của Unicode. Bài viết trên blog Go là một bài viết khá hay để giới thiệu về chủ đề này.

package main
import (
  "fmt"
  "unicode/utf8"
)
func main() {

s là một string được gán một giá trị literal biểu diễn từ “hello” trong tiếng Thái Lan. Chuỗi literal trong Go được mã hóa theo UTF-8.

  const s = "สวัสดี"

Bởi vì chuỗi tương đương với []byte, nên đoạn code dưới đây sẽ in ra độ dài của các bytes chứa trong chuỗi s

  fmt.Println("Len:", len(s))

Truy cập vào một chuỗi sẽ cho ra các giá trị byte tại từng chỉ số. Vòng lặp dưới đây sẽ in ra các giá trị hex của các byte mà tạo thành các code point trong chuỗi s.

  for i := 0; i < len(s); i++ {
    fmt.Printf("%x ", s[i])
  }
  fmt.Println()

Để đếm xem có bao nhiêu runes bên trong một chuỗi, chúng ta có thể sử dụng package utf8. Lưu ý rằng thời gian chạy của RuneCountInString phụ thuộc vào kích thước của chuỗi, bởi vì nó phải giải mã từng UTF-8 rune tuần tự. Một số ký tự trong tiếng Thái Lan được biểu diễn bởi nhiều điểm mã UTF-8, cho nên kết quả của việc đếm này có thể gây bất ngờ.

  fmt.Println("Rune count:", utf8.RuneCountInString(s))

Vòng lặp range xử lý chuỗi một cách rất đặc biệt và giải mã từng rune cùng với vị trí của nó trong chuỗi.

  for idx, runeValue := range s {
    fmt.Printf("%#U starts at %d\n", runeValue, idx)
  }

Ta có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách sử dụng hàm utf8.DecodeRuneInString.

  fmt.Println("\nUsing DecodeRuneInString")
  for i, w := 0, 0; i < len(s); i += w {
    runeValue, width := utf8.DecodeRuneInString(s[i:])
    fmt.Printf("%#U starts at %d\n", runeValue, i)
    w = width

Đoạn code dưới đây minh họa việc truyền một giá trị rune vào một hàm.

    examineRune(runeValue)
  }
}
func examineRune(r rune) {

Các giá trị được chứa trong dấu nháy đơn là rune literals. Chúng ta có thể so sánh trực tiếp một giá trị rune với một rune literal

  if r == 't' {
    fmt.Println("found tee")
  } else if r == 'ส' {
    fmt.Println("found so sua")
  }
}
$ go run strings-and-runes.go
Len: 18
e0 b8 aa e0 b8 a7 e0 b8 b1 e0 b8 aa e0 b8 94 e0 b8 b5 
Rune count: 6
U+0E2A 'ส' starts at 0
U+0E27 'ว' starts at 3
U+0E31 'ั' starts at 6
U+0E2A 'ส' starts at 9
U+0E14 'ด' starts at 12
U+0E35 'ี' starts at 15
Using DecodeRuneInString
U+0E2A 'ส' starts at 0
found so sua
U+0E27 'ว' starts at 3
U+0E31 'ั' starts at 6
U+0E2A 'ส' starts at 9
found so sua
U+0E14 'ด' starts at 12
U+0E35 'ี' starts at 15

Ví dụ tiếp theo: Structs.