Go by Example: String Functions

Thư viện tiêu chuẩn strings cung cấp nhiều hàm hữu ích liên quan đến xử lý chuỗi. Dưới đây là một số ví dụ để bạn có cái nhìn tổng quan về thư viện này.

package main
import (
  "fmt"
  s "strings"
)

Chúng ta sẽ dùng một cái tên khác ngắn gọn hơn để alias cho hàm fmt.Println vì chúng ta sẽ sử dụng nó nhiều lần dưới đây.

var p = fmt.Println
func main() {

Dưới đây là một ví dụ về các hàm có sẵn trong thư viện strings. Vì đây là các hàm của thư viện, chứ không phải là các phương thức của đối tượng string, nên chúng ta cần truyền vào chuỗi cần truy vấn vào vị trí đối số đầu tiên của hàm. Bạn có thể tìm thêm các hàm trong thư viện strings từ tài liệu của nó.

  p("Contains: ", s.Contains("test", "es"))
  p("Count:   ", s.Count("test", "t"))
  p("HasPrefix: ", s.HasPrefix("test", "te"))
  p("HasSuffix: ", s.HasSuffix("test", "st"))
  p("Index:   ", s.Index("test", "e"))
  p("Join:   ", s.Join([]string{"a", "b"}, "-"))
  p("Repeat:  ", s.Repeat("a", 5))
  p("Replace:  ", s.Replace("foo", "o", "0", -1))
  p("Replace:  ", s.Replace("foo", "o", "0", 1))
  p("Split:   ", s.Split("a-b-c-d-e", "-"))
  p("ToLower:  ", s.ToLower("TEST"))
  p("ToUpper:  ", s.ToUpper("test"))
}
$ go run string-functions.go
Contains:  true
Count:   2
HasPrefix: true
HasSuffix: true
Index:   1
Join:    a-b
Repeat:   aaaaa
Replace:  f00
Replace:  f0o
Split:   [a b c d e]
ToLower:  test
ToUpper:  TEST

Ví dụ tiếp theo: String Formatting.