Go by Example: String Formatting

Go hỗ trợ rất tốt cho việc định dạng chuỗi trong hàm printf. Dưới đây là một số ví dụ về các tác vụ định dạng chuỗi phổ biến.

package main
import (
  "fmt"
  "os"
)
type point struct {
  x, y int
}
func main() {

Go cung cấp một số “động từ” được thiết kế để định dạng các giá trị chung trong Go. Ví dụ, đoạn dưới đây in ra một đối tượng của struct point được định nghĩa ở trên.

  p := point{1, 2}
  fmt.Printf("struct1: %v\n", p)

Nếu giá trị là một struct, biến thể %+v sẽ in ra thêm tên các trường của struct.

  fmt.Printf("struct2: %+v\n", p)

Biến thể %#v sẽ in ra một cú pháp Go đại diện cho giá trị, ví dụ, một đoạn mã nguồn để tạo ra giá trị đó.

  fmt.Printf("struct3: %#v\n", p)

Để in ra kiểu của một giá trị, sử dụng %T.

  fmt.Printf("type: %T\n", p)

Định dạng giá trị boolean thì làm như sau.

  fmt.Printf("bool: %t\n", true)

Có rất nhiều tùy chọn để định dạng số nguyên. Sử dụng %d để định dạng chuẩn, dùng hệ cơ số 10.

  fmt.Printf("int: %d\n", 123)

Dưới đây sẽ in ra dạng nhị phân của số nguyên.

  fmt.Printf("bin: %b\n", 14)

Dưới đây sẽ in ra kí tự tương ứng với giá trị số nguyên được truyền vào.

  fmt.Printf("char: %c\n", 33)

%x hỗ trợ mã hóa hex.

  fmt.Printf("hex: %x\n", 456)

Có rất nhiều tùy chọn để định dạng số thực. Để định dạng số thực theo cách cơ bản, sử dụng %f.

  fmt.Printf("float1: %f\n", 78.9)

%e%E định dạng số thực theo (một số phiên bản khác nhau của) ký hiệu khoa học.

  fmt.Printf("float2: %e\n", 123400000.0)
  fmt.Printf("float3: %E\n", 123400000.0)

Để in ra một chuỗi một cách cơ bản, sử dụng %s.

  fmt.Printf("str1: %s\n", "\"string\"")

Để đặt chuỗi trong dấu ngoặc kép, sử dụng %q.

  fmt.Printf("str2: %q\n", "\"string\"")

Đối với các giá trị nguyên ở phía trên, %x sẽ in ra chuỗi ở cơ số thập lục phân, với hai kí tự đầu ra cho mỗi byte của giá trị đầu vào.

  fmt.Printf("str3: %x\n", "hex this")

Để in ra một giá trị con trỏ đại diện cho biến đó, sử dụng %p.

  fmt.Printf("pointer: %p\n", &p)

Khi định dạng số, bạn sẽ thường muốn kiểm soát độ rộng và số các chữ số thập phân của kết quả. Để chỉ định độ rộng của một số nguyên, sử dụng một số sau dấu % trong biểu thức. Mặc định, kết quả sẽ được căn phải và đệm bằng khoảng trắng.

  fmt.Printf("width1: |%6d|%6d|\n", 12, 345)

Bạn cũng có thể chỉ định độ rộng của số thực được in ra, tuy nhiên thường bạn sẽ muốn giới hạn số chữ số thập phân cùng lúc với độ rộng với chung 1 cú pháp duy nhất

  fmt.Printf("width2: |%6.2f|%6.2f|\n", 1.2, 3.45)

Để căn trái, sử dụng dấu -.

  fmt.Printf("width3: |%-6.2f|%-6.2f|\n", 1.2, 3.45)

Bạn cũng có thể muốn kiểm soát độ rộng khi định dạng chuỗi, đặc biệt là để đảm bảo rằng chúng căn chỉnh dưới dạng bảng khi in ra. Để căn phải với một độ rộng một cách cơ bản ta làm như sau.

  fmt.Printf("width4: |%6s|%6s|\n", "foo", "b")

Để căn trái, sử dụng dấu - tương tự như với số.

  fmt.Printf("width5: |%-6s|%-6s|\n", "foo", "b")

Đến giờ chúng ta đã được xem về Printf, hàm in chuỗi đã được định dạng ra os.Stdout. Sprintf định dạng và trả về một chuỗi mà không in ra bất cứ đâu.

  s := fmt.Sprintf("sprintf: a %s", "string")
  fmt.Println(s)

Bạn có thể định dạng và in ra io.Writers khác ngoài os.Stdout bằng cách sử dụng Fprintf.

  fmt.Fprintf(os.Stderr, "io: an %s\n", "error")
}
$ go run string-formatting.go
struct1: {1 2}
struct2: {x:1 y:2}
struct3: main.point{x:1, y:2}
type: main.point
bool: true
int: 123
bin: 1110
char: !
hex: 1c8
float1: 78.900000
float2: 1.234000e+08
float3: 1.234000E+08
str1: "string"
str2: "\"string\""
str3: 6865782074686973
pointer: 0xc0000ba000
width1: |  12|  345|
width2: | 1.20| 3.45|
width3: |1.20 |3.45 |
width4: |  foo|   b|
width5: |foo  |b   |
sprintf: a string
io: an error

Ví dụ tiếp theo: Text Templates.