Go by Example: Spawning Processes

Đôi lúc, chúng ta cần tạo ra các tiến trình không phải là code Go.

package main
import (
  "fmt"
  "io"
  "os/exec"
)
func main() {

Chúng ta sẽ bắt đầu với một lệnh đơn giản không có tham số và chỉ in ra một thông báo đơn giản. Hàm exec.Command sẽ tạo ra một đối tượng để thực thi tiến trình bên ngoài giúp chúng ta.

  dateCmd := exec.Command("date")

Output sẽ chạy lệnh, đợi cho đến khi nó hoàn thành và thu thập kết quả của nó. Nếu không có lỗi, dateOut sẽ chứa các thông tin ngày giờ.

  dateOut, err := dateCmd.Output()
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println("> date")
  fmt.Println(string(dateOut))

Output và các phương thức khác của Command sẽ trả về *exec.Error nếu có lỗi khi thực thi lệnh (vd: đường dẫn sai), và *exec.ExitError nếu lệnh chạy nhưng trả về một mã lỗi khác 0.

  _, err = exec.Command("date", "-x").Output()
  if err != nil {
    switch e := err.(type) {
    case *exec.Error:
      fmt.Println("failed executing:", err)
    case *exec.ExitError:
      fmt.Println("command exit rc =", e.ExitCode())
    default:
      panic(err)
    }
  }

Tiếp theo chúng ta sẽ xem một ví dụ phức tạp hơn thực thi lệnh grep để tìm các dòng chứa từ “hello”

  grepCmd := exec.Command("grep", "hello")

Ví dụ dưới đây chúng ta sẽ dùng StdinPipe và StdoutPipe để truyền dữ liệu vào và lấy dữ liệu Truyền dữ liệu vào grepIn để ghi vào tiến trình grep, và lấy dữ liệu từ grepOut để đọc kết quả

  grepIn, _ := grepCmd.StdinPipe()
  grepOut, _ := grepCmd.StdoutPipe()
  grepCmd.Start()
  grepIn.Write([]byte("hello grep\ngoodbye grep"))
  grepIn.Close()
  grepBytes, _ := io.ReadAll(grepOut)
  grepCmd.Wait()

Chúng ta bỏ qua kiểm tra lỗi trong ví dụ dưới đây, nhưng bạn có thể sử dụng cú pháp if err != nil cho tất cả chúng. Chúng ta cũng chỉ thu thập kết quả StdoutPipe, nhưng bạn có thể thu thập StderrPipe theo cùng một cách.

  fmt.Println("> grep hello")
  fmt.Println(string(grepBytes))

Chú ý khi thực thi lệnh chúng ta cần cung cấp một mảng các tham số, thay vì chỉ cần truyền vào một chuỗi lệnh. Nếu bạn muốn thực thi một đầy đủ lệnh, bạn có thể sử dụng -c của bash để thực thi.

  lsCmd := exec.Command("bash", "-c", "ls -a -l -h")
  lsOut, err := lsCmd.Output()
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println("> ls -a -l -h")
  fmt.Println(string(lsOut))
}

The spawned programs return output that is the same as if we had run them directly from the command-line.

$ go run spawning-processes.go 
> date
Thu 05 May 2022 10:10:12 PM PDT

date doesn’t have a -x flag so it will exit with an error message and non-zero return code.

command exited with rc = 1
> grep hello
hello grep
> ls -a -l -h
drwxr-xr-x 4 mark 136B Oct 3 16:29 .
drwxr-xr-x 91 mark 3.0K Oct 3 12:50 ..
-rw-r--r-- 1 mark 1.3K Oct 3 16:28 spawning-processes.go

Ví dụ tiếp theo: Exec'ing Processes.