Go by Example: Sorting by Functions

Thi thoảng chúng ta sẽ muốn sắp xếp một collection theo một thứ gì đó ngoài thứ tự tự nhiên. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn sắp xếp các chuỗi theo độ dài thay vì theo thứ tự bảng chữ cái. Đây là một ví dụ về các loại sắp xếp tùy chỉnh trong Go.

package main
import (
  "fmt"
  "sort"
)

Để sắp xếp theo hàm tùy chỉnh trong Go, chúng ta cần type tương ứng. Ở đây, chúng ta đã tạo một kiểu byLength chỉ là một alias cho kiểu builtin [string].

type byLength []string

Chúng ta triển khai sort.Interface - Len, LessSwap - Trên các loại chúng ta có thể sử dụng gói sort hàm Sort chung. LenSwap sẽ thường sẽ giống nhau giữa các type và Less sẽ giữ logic sắp xếp tùy chỉnh thực tế. Trong trường hợp chúng ta muốn sắp xếp theo thứ tự độ dài của chuỗi, vậy chúng ta dùng len(s[i])len(s[j]) ở đây.

func (s byLength) Len() int {
  return len(s)
}
func (s byLength) Swap(i, j int) {
  s[i], s[j] = s[j], s[i]
}
func (s byLength) Less(i, j int) bool {
  return len(s[i]) < len(s[j])
}

Với tất cả những điều trong này, giờ chúng ta có thể thực hiện sắp xếp tùy chỉnh bằng cách chuyển đổi slice fruits to byLength, và sau đó sử dụng sort.Sort trên kiểu slice.

func main() {
  fruits := []string{"peach", "banana", "kiwi"}
  sort.Sort(byLength(fruits))
  fmt.Println(fruits)
}

Chạy chương trình bày ra một danh sách đã được sắp xếp theo độ dài chuỗi, như mong muốn.

$ go run sorting-by-functions.go 
[kiwi peach banana]

Bằng cách làm theo cùng một mô hình tạo tùy chỉnh này gõ, triển khai ba phương thức Interface trên đó gõ và sau đó gọi sort.Sort trên một collection của loại tùy chỉnh đó, chúng ta có thể sắp xếp Go slice tùy ý chức năng.

Ví dụ tiếp theo: Panic.