Go by Example: Sorting

Package Go sort thực hiện sắp xếp cho builin và kiểu dữ liệu được định nghĩa sẵn. Chúng ta sẽ nhìn vào kết quả sử dụng sắp xếp builtin trước.

package main
import (
  "fmt"
  "sort"
)

Phương thức sort được đặc tả với kiểu dữ liệu builtin; đây là một ví dụ cho strings. Nhớ rằng việc sắp xếp được thực hiện tại chỗ, do đó, nó thay đổi slice đã cho và không trả về giá trị mới.

func main() {
  strs := []string{"c", "a", "b"}
  sort.Strings(strs)
  fmt.Println("Strings:", strs)

Một ví dụ của việc sắp xếp kiểu int.

  ints := []int{7, 2, 4}
  sort.Ints(ints)
  fmt.Println("Ints:  ", ints)

Chúng ta cũng có thể sử dụng sort để check rằng một slice đã được sắp xếp theo thứ tự hay chưa.

  s := sort.IntsAreSorted(ints)
  fmt.Println("Sorted: ", s)
}

Chạy chương trình in ra chuỗi và số nguyên slices đã được sắp xếp và truelà kết quả test của AreSorted.

$ go run sorting.go
Strings: [a b c]
Ints:  [2 4 7]
Sorted: true

Ví dụ tiếp theo: Sorting by Functions.