Go by Example: Slices

Slices là một kiểu dữ liệu quan trọng trong Go, cho một giao diện mạnh mẽ hơn cho các chuỗi so với các array.

package main
import "fmt"
func main() {

Không giống với array, slices được nhập theo các phần tử mà chúng chứa (không phải số lượng phần tử). Để tạo một slice trống với độ dài khác 0, sử dụng hàm tích hợp make. Ở đây chúng ta tạo một slice gồm string của độ dài 3 (khởi tạo với giá trị 0)

  s := make([]string, 3)
  fmt.Println("emp:", s)

Chúng ta có thể set và get tương tự với arrays.

  s[0] = "a"
  s[1] = "b"
  s[2] = "c"
  fmt.Println("set:", s)
  fmt.Println("get:", s[2])

len trả về độ dài của slice.

  fmt.Println("len:", len(s))

Ngoài các thao tác cơ bản, slices hỗ trợ thêm vài cái giúp cho phong phú hơn array. Một là hàm tích hợp append, giúp trả về slice chứa một hoặc nhiều giá trị hơn. Lưu ý rằng chúng ta cần đồng ý giá trị trả về từ append bởi vì chúng ta có thể nhận một giá trị slice mới.

  s = append(s, "d")
  s = append(s, "e", "f")
  fmt.Println("apd:", s)

Chúng ta cũng có thể sử dụng copy với slices. Ở đây chúng ta tạo một slice c với độ dài cùng với s và copy từ s vào c.

  c := make([]string, len(s))
  copy(c, s)
  fmt.Println("cpy:", c)

Slices hỗ trợ toán tử “slice” với cú pháp slice[low:high]. Ví dụ, cú pháp này giúp lấy những phần tử s[2], s[3], s[4].

  l := s[2:5]
  fmt.Println("sl1:", l)

Cú pháp này lấy tới trước s[5] (không tính s[5]).

  l = s[:5]
  fmt.Println("sl2:", l)

Cú pháp này lấy từ s[2] (tính cả s[2]).

  l = s[2:]
  fmt.Println("sl3:", l)

Chúng ta có thể khai báo và khởi tạo một biến cho slice bằng cú pháp này trong một dòng.

  t := []string{"g", "h", "i"}
  fmt.Println("dcl:", t)

Slice có thể được kết hợp thành cấu trúc dữ liệu đa chiều. Độ dài của slice bên trong đa dạng, không tương tự với array đa chiều.

  twoD := make([][]int, 3)
  for i := 0; i < 3; i++ {
    innerLen := i + 1
    twoD[i] = make([]int, innerLen)
    for j := 0; j < innerLen; j++ {
      twoD[i][j] = i + j
    }
  }
  fmt.Println("2d: ", twoD)
}

Lưu ý rằng dù slice khác với array, nhưng được thể hiện cùng dạng với array khi sử dụng fmt.Println.

$ go run slices.go
emp: [ ]
set: [a b c]
get: c
len: 3
apd: [a b c d e f]
cpy: [a b c d e f]
sl1: [c d e]
sl2: [a b c d e]
sl3: [c d e f]
dcl: [g h i]
2d: [[0] [1 2] [2 3 4]]

Hãy xem qua blog này của team Go (https://go.dev/blog/slices-intro) để biết thêm nhiều chi tiết về thiết kế và thực hiện mảng trong Go.

Bây giờ chúng ta đã xem qua arrays và slices, chúng ta sẽ xem qua cấu trúc dữ liệu quan trọng khác của Go: maps.

Ví dụ tiếp theo: Maps.