Go by Example: Signals

Đôi khi chúng ta muốn các chương trình Go của mình có thể xử lý các Unix signals một cách thông minh. Ví dụ, chúng ta có thể muốn một server có thể tự tắt khi nó nhận được một tín hiệu SIGTERM, hoặc một tool command-line có thể dừng xử lý input nếu nó nhận được một tín hiệu SIGINT. Đây là cách xử lý signal trong Go sử dụng channels.

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "os/signal"
  "syscall"
)
func main() {

Go sẽ thông báo các tín hiệu bằng cách gửi giá trị os.Signal vào một channel. Chúng ta sẽ tạo một channel để nhận các thông báo này. Lưu ý rằng channel này nên được buffer.

  sigs := make(chan os.Signal, 1)

signal.Notify đăng ký channel đã cho để nhận các thông báo của các tín hiệu đã được chỉ định.

  signal.Notify(sigs, syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM)

Ta có thể nhận các thông báo từ sigs ở bên trong hàm main, nhưng hãy xem cách khiến cho điều này cũng có thể trong một goroutine riêng biệt, để minh hoạ cho một trường hợp thực tế hơn về shutdown.

  done := make(chan bool, 1)

Goroutine này thực hiện một blocking receive (chặn việc nhận thêm dữ liệu đến channel) trong khi đợi các tín hiệu. Khi nó nhận được một tín hiệu, nó sẽ in ra và sau đó thông báo cho chương trình rằng nó có thể kết thúc.

  go func() {
    sig := <-sigs
    fmt.Println()
    fmt.Println(sig)
    done <- true
  }()

Chương trình sẽ đợi ở đây cho đến khi nó nhận được tín hiệu mong muốn (được chỉ định bởi goroutine ở trên khi nó gửi một giá trị vào done) và sau đó thoát chương trình.

  fmt.Println("awaiting signal")
  <-done
  fmt.Println("exiting")
}

Khi ta chạy chương trình này, nó sẽ chờ một tín hiệu. Bằng cách gõ ctrl-C (terminal sẽ hiển thị là ^C) ta có thể gửi một tín hiệu SIGINT, khiến cho chương trình in ra interrupt và sau đó thoát.

$ go run signals.go
awaiting signal
^C
interrupt
exiting

Ví dụ tiếp theo: Exit.