Go by Example: SHA256 Hashes

Giá trị băm SHA256 hashes thường được sử dụng để tính các định danh ngắn cho các nhị phân hoặc văn bản. Ví dụ, chứng chỉ TLS/SSL sử dụng SHA256 để tính chữ ký của chứng chỉ. Sau đây là cách tính giá trị băm SHA256 trong Go.

package main

crypto/* khác nhau.

//Go hiên thực một số hàm băm trong nhiều packages (gói)
import (
  "crypto/sha256"
  "fmt"
)
func main() {
  s := "sha256 this string"

Ở đây, chúng ta bắt đầu với một đối tượng băm mới.

  h := sha256.New()

Write yêu cầu bytes. Nếu bạn có một chuỗi s, sử dụng []byte(s) để ép nó thành byte.

  h.Write([]byte(s))

Đây là kết quả băm đã hoàn thành dưới dạng byte slice. Tham số của Sum có thể được sử dụng để thêm vào một byte slice hiện có, thường không cần thiết.

  bs := h.Sum(nil)
  fmt.Println(s)
  fmt.Printf("%x\n", bs)
}

Chạy chương trình tính toán giá trị băm và in nó dưới dạng hex có thể đọc được bởi con người.

$ go run sha256-hashes.go
sha256 this string
1af1dfa857bf1d8814fe1af8983c18080019922e557f15a8a...

Bạn có thể tính toán các băm khác sử dụng một mẫu tương tự như mẫu được hiển thị ở trên. Ví dụ, để tính toán các giá trị băm SHA512, import crypto/sha512 và sử dụng sha512.New().

Lưu ý rằng nếu bạn cần các giá trị băm an toàn bằng mật mã, bạn nên nghiên cứu kỹ sức mạnh băm!

Ví dụ tiếp theo: Base64 Encoding.