Go by Example: Regular Expressions

Go hỗ trợ sẵn các thư viện về biểu thức chính quy (regular expressions). Dưới đây là một số ví dụ về các tác vụ thường gặp trong Go liên quan đến biểu thức chính quy.

package main
import (
  "bytes"
  "fmt"
  "regexp"
)
func main() {

Đoạn dưới đây kiểm tra xem một chuỗi có khớp với một mẫu (pattern) hay không.

  match, _ := regexp.MatchString("p([a-z]+)ch", "peach")
  fmt.Println(match)

Ở phía trên, ta đã sử dụng một chuỗi mẫu trực tiếp, nhưng cho các tác vụ khác với biểu thức chính quy, ta cần phải thực hiện Compile một struct Regexp đã được tối ưu.

  r, _ := regexp.Compile("p([a-z]+)ch")

Nhiều phương thức khác có sẵn trên các struct này. Dưới đây là một ví dụ về việc kiểm tra khớp mẫu như ta đã thấy ở trên.

  fmt.Println(r.MatchString("peach"))

Dòng dưới đây sẽ tìm kiếm chuỗi khớp với pattern ở trên

  fmt.Println(r.FindString("peach punch"))

Dòng dưới đây cũng tìm kiếm chuỗi đầu tiên khớp với pattern ở trên nhưng trả về chỉ số bắt đầu và kết thúc của chuỗi khớp thay vì trả về một chuỗi khớp.

  fmt.Println("idx:", r.FindStringIndex("peach punch"))

Biến thể Submatch cũng trả về thông tin về cả các kết quả phù hợp với toàn bộ biểu thức chính quy (whole-pattern matches, matches) và các kết quả phù hợp với các mẫu phụ (submatches) trong các kết quả đó. Ví dụ, đoạn mã này sẽ trả về thông tin cho cả p([a-z]+)ch([a-z]+).

  fmt.Println(r.FindStringSubmatch("peach punch"))

Tương tự như trên, đoạn mã này sẽ trả về thông tin về chỉ số của các matches và các submatches.

  fmt.Println(r.FindStringSubmatchIndex("peach punch"))

Các biến thể All của các hàm trên sẽ áp dụng cho tất cả các matches từ giá trị truyền vào, chứ không chỉ áp dụng riêng cho kết quả match đầu tiên. Ví dụ, để tìm tất cả các matches cho một biểu thức chính quy.

  fmt.Println(r.FindAllString("peach punch pinch", -1))

Các biến thể All này cũng có sẵn cho các hàm khác mà ta đã thấy ở trên.

  fmt.Println("all:", r.FindAllStringSubmatchIndex(
    "peach punch pinch", -1))

Truyền một số nguyên không âm ở đối số thứ hai vào các hàm này sẽ giới hạn số lượng kết quả matches trả về.

  fmt.Println(r.FindAllString("peach punch pinch", 2))

Các ví dụ ở trên của chúng ta sử dụng các chuỗi kí tự dưới dạng đối số và sử dụng tên hàm có dạng như MatchString. Ta cũng có thể sử dụng các đối số kiểu []byte và bỏ đi phần String trong tên hàm.

  fmt.Println(r.Match([]byte("peach")))

When creating global variables with regular expressions you can use the MustCompile variation of Compile. MustCompile panics instead of returning an error, which makes it safer to use for global variables. Khi khởi tạo các biến toàn cục với biểu thức chính quy, ta có thể sử dụng biến thể MustCompile của Compile. MustCompile sẽ panic thay vì trả về lỗi, điều này khiến cho việc sử dụng nó với các biến toàn cục trở nên an toàn hơn.

  r = regexp.MustCompile("p([a-z]+)ch")
  fmt.Println("regexp:", r)

Package regexp cũng có thể được sử dụng để thay thế các chuỗi con khớp với một pattern bằng các chuỗi khác.

  fmt.Println(r.ReplaceAllString("a peach", "<fruit>"))

Biến thể Func cho phép bạn biến đổi chuỗi kí tự đã khớp với một hàm đã có.

  in := []byte("a peach")
  out := r.ReplaceAllFunc(in, bytes.ToUpper)
  fmt.Println(string(out))
}
$ go run regular-expressions.go
true
true
peach
idx: [0 5]\
[peach ea]
[0 5 1 3]
[peach punch pinch]
all: [[0 5 1 3] [6 11 7 9] [12 17 13 15]]
[peach punch]
true
regexp: p([a-z]+)ch
a <fruit>
a PEACH

Để có một tham khảo đầy đủ về các biểu thức chính quy của Go, hãy đọc tài liệu của package regexp.

Ví dụ tiếp theo: JSON.