Go by Example: Recursion

Go hỗ trợ các hàm đệ quy. Dưới đây là một ví dụ kinh điển.

package main
import "fmt"

Hàm fact này tự gọi chính nó cho đến khi nó rơi vào trường hợp cơ sở là fact(0).

func fact(n int) int {
  if n == 0 {
    return 1
  }
  return n * fact(n-1)
}
func main() {
  fmt.Println(fact(7))

Closures cũng có thể đệ quy, nhưng điều này yêu cầu closure được khai báo với một var có kiểu dữ liệu cụ thể trước khi nó được định nghĩa.

  var fib func(n int) int
  fib = func(n int) int {
    if n < 2 {
      return n
    }

Since fib was previously declared in main, Go knows which function to call with fib here. Bởi vì fib đã được khai báo trước đó trong main, Go biết sẽ gọi được hàm fib ở đây.

    return fib(n-1) + fib(n-2)
  }
  fmt.Println(fib(7))
}
$ go run recursion.go 
5040
13

Ví dụ tiếp theo: Pointers.