Go by Example: Recover

Go có thể khiến cho việc khôi phục từ một panic là khả thi, bằng cách sử dụng hàm recover được tích hợp sẵn. Hàm recover có thể ngăn không cho panic ngắt chương trình và cho phép chương trình tiếp tục thực thi.

Một ví dụ về việc áp dụng vào thực tế: khi một server không muốn bị sập khi một trong những kết nối từ client bị lỗi nghiêm trọng. Thay vào đó, server sẽ muốn đóng kết nối đó và tiếp tục phục vụ các client khác. Thực tế, đây là cách mặc định mà thư viện net/http của Go thực hiện cho các HTTP server.

package main
import "fmt"

Hàm này sẽ gây ra một panic.

func mayPanic() {
  panic("a problem")
}

recover phải được gọi bên trong một hàm defer. Khi hàm bên ngoài gây ra một panic, defer sẽ được kích hoạt và một lệnh recover bên trong nó sẽ bắt được và xử lý panic đó.

func main() {

Giá trị trả về của recover là lỗi được đề cập đến trong lệnh panic.

  defer func() {
    if r := recover(); r != nil {
      fmt.Println("Recovered. Error:\n", r)
    }
  }()
  mayPanic()

Đoạn code sau sẽ không được thực thi, vì mayPanic sẽ panic. Việc thực thi của hàm main sẽ dừng lại tại điểm panic và tiếp tục thực thi các đoạn mã trong closure defer.

  fmt.Println("After mayPanic()")
}
$ go run recover.go
Recovered. Error:
 a problem

Ví dụ tiếp theo: String Functions.