Go by Example: Reading Files

Đọc và ghi tập tin là các nhiệm vụ cơ bản cần thiết cho nhiều chương trình Go. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem một số ví dụ về đọc tập tin.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "io"
  "os"
)

Đọc tập tin yêu cầu kiểm tra hầu hết các lần gọi hàm để tìm lỗi. Hàm hỗ trợ này sẽ giúp việc tìm lỗi của chúng ta dễ dàng hơn.

func check(e error) {
  if e != nil {
    panic(e)
  }
}
func main() {

Có lẽ nhiệm vụ cơ bản nhất của đọc tập tin là đọc toàn bộ nội dung tập tin.

  dat, err := os.ReadFile("/tmp/dat")
  check(err)
  fmt.Print(string(dat))

Bạn thường muốn kiểm soát hơn về cách và những phần của tập tin được đọc. Về những nhiệm vụ này, trước hết bạn cần mở tập tin để lấy giá trị os.File.

  f, err := os.Open("/tmp/dat")
  check(err)

Đọc một số byte từ đầu tập tin. Cho phép đọc tối đa 5 byte nhưng cũng ghi nhận số byte thực sự đã được đọc.

  b1 := make([]byte, 5)
  n1, err := f.Read(b1)
  check(err)
  fmt.Printf("%d bytes: %s\n", n1, string(b1[:n1]))

Bạn cũng có thể sử dụng Seek để tìm vị trí trong tập tin và đọc từ đó.

  o2, err := f.Seek(6, 0)
  check(err)
  b2 := make([]byte, 2)
  n2, err := f.Read(b2)
  check(err)
  fmt.Printf("%d bytes @ %d: ", n2, o2)
  fmt.Printf("%v\n", string(b2[:n2]))

Package (gói) io cung cấp một số hàm có thể hữu ích cho việc đọc tập tin. Ví dụ, các tác vụ đọc như trên có thể được hiện thực một cách đáng tin cậy hơn với hàm ReadAtLeast.

  o3, err := f.Seek(6, 0)
  check(err)
  b3 := make([]byte, 2)
  n3, err := io.ReadAtLeast(f, b3, 2)
  check(err)
  fmt.Printf("%d bytes @ %d: %s\n", n3, o3, string(b3))

Không có chức năng quay lại tích hợp sẵn, nhưng hàmSeek(0, 0) có thể thực hiện điều này.

  _, err = f.Seek(0, 0)
  check(err)

Package bufio triển khai một bộ đệm đọc có thể hữu ích vừa vì tính hiệu quả với nhiều lần đọc nhỏ, vừa vì các phương thức đọc bổ sung mà nó cung cấp

  r4 := bufio.NewReader(f)
  b4, err := r4.Peek(5)
  check(err)
  fmt.Printf("5 bytes: %s\n", string(b4))

Đóng tập tin khi bạn hoàn thành (thông thường điều này sẽ được lên kế hoạch ngay sau khi mở tập tin với defer).

  f.Close()
}
$ echo "hello" > /tmp/dat
$ echo "go" >>  /tmp/dat
$ go run reading-files.go
hello
go
5 bytes: hello
2 bytes @ 6: go
2 bytes @ 6: go
5 bytes: hello

Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về ghi tập tin.

Ví dụ tiếp theo: Writing Files.