Go by Example: Rate Limiting

Rate limiting là một cơ chế quan trọng để kiểm soát việc sử dụng tài nguyên và duy trì chất lượng của một service. Go hỗ trợ rate limiting một cách rất tinh tế với goroutines, channels, và tickers.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét một cách cơ bản để thực hiện rate limiting. Giả sử chúng ta muốn giới hạn việc xử lý các request gửi đến. Chúng ta sẽ truyền các request này qua một channel có cùng tên.

  requests := make(chan int, 5)
  for i := 1; i <= 5; i++ {
    requests <- i
  }
  close(requests)

Đây là channel limiter sẽ nhận giá trị mỗi 200 mili giây. Đây là một cơ chế kiểm soát tốc độ trong việc thực hiện rate limiting của chúng ta.

  limiter := time.Tick(200 * time.Millisecond)

Bằng cách chặn việc nhận giá trị từ channel limiter trước khi xử lý mỗi request, chúng ta sẽ giới hạn việc xử lý một request mỗi 200 mili giây.

  for req := range requests {
    <-limiter
    fmt.Println("request", req, time.Now())
  }

Chúng ta có thể muốn cho phép thực hiến một số lượng lớn request trong một khoảng thời gian ngắn trong khi thực hiện nguyên tắc rate limiting mà ta đã đặt ra mà vẫn đảm bảo được rate limit của hệ thống. Ta có thể làm được điều này bằng cách sử dụng một buffered channel burstyLimiter. Channel burstyLimiter này sẽ cho phép thực hiện một số lượng lớn request lên đến 3 request trong 1 thời điểm.

  burstyLimiter := make(chan time.Time, 3)

Hãy lấp đầy channel để tái hiện việc thực hiện một số lượng lớn request.

  for i := 0; i < 3; i++ {
    burstyLimiter <- time.Now()
  }

Mỗi 200 mili giây, ta sẽ thêm một giá trị mới vào channel burstyLimiter, cho đến khi nó đạt đến giới hạn là 3.

  go func() {
    for t := range time.Tick(200 * time.Millisecond) {
      burstyLimiter <- t
    }
  }()

Bây giờ, ta sẽ giả định thêm 5 request được gửi đến. Ba request đầu tiên sẽ hưởng lợi từ khả năng tăng tốc của channel burstyLimiter.

  burstyRequests := make(chan int, 5)
  for i := 1; i <= 5; i++ {
    burstyRequests <- i
  }
  close(burstyRequests)
  for req := range burstyRequests {
    <-burstyLimiter
    fmt.Println("request", req, time.Now())
  }
}

Khi thực thi chương trình, chúng ta thấy rằng các yêu cầu của batch đầu tiên được xử lý một lần mỗi 200 mili giây như mong muốn.

$ go run rate-limiting.go
request 1 2012-10-19 00:38:18.687438 +0000 UTC
request 2 2012-10-19 00:38:18.887471 +0000 UTC
request 3 2012-10-19 00:38:19.087238 +0000 UTC
request 4 2012-10-19 00:38:19.287338 +0000 UTC
request 5 2012-10-19 00:38:19.487331 +0000 UTC

Đối với batch request thứ hai, chúng ta xử lý 3 request đầu tiên ngay lập tức nhờ vào khả năng tăng tốc của rate limiting, sau đó xử lý 2 request còn lại với khoảng thời gian trễ ~200ms mỗi request.

request 1 2012-10-19 00:38:20.487578 +0000 UTC
request 2 2012-10-19 00:38:20.487645 +0000 UTC
request 3 2012-10-19 00:38:20.487676 +0000 UTC
request 4 2012-10-19 00:38:20.687483 +0000 UTC
request 5 2012-10-19 00:38:20.887542 +0000 UTC

Ví dụ tiếp theo: Atomic Counters.