Go by Example: Range over Channels

Trong ví dụ sử dụng (range) trước đó chúng ta đã thấy cách dùng forrange để lặp qua các cấu trúc dữ liệu cơ bản. Trong ví dụ này, chúng ta cũng có thể sử dụng cú pháp tương tự để lặp qua các giá trị được nhận từ một channel.

package main
import "fmt"
func main() {

Chúng tôi sẽ lặp qua 2 giá trị trong channel queue

  queue := make(chan string, 2)
  queue <- "one"
  queue <- "two"
  close(queue)

Sử dụng range lặp qua từng phần tử khi nó được nhận từ queue. Vì chúng tôi đã close channel ở trên, vòng lặp sẽ kết thúc sau khi nhận được 2 phần tử.

  for elem := range queue {
    fmt.Println(elem)
  }
}
$ go run range-over-channels.go
one
two

This example also showed that it’s possible to close a non-empty channel but still have the remaining values be received.

Ví dụ tiếp theo: Timers.