Go by Example: Range

range lặp qua các phần tử trong nhiều cấu trúc dữ liệu. Hãy xem cách sử dụng range với một số cấu trúc dữ liệu mà chúng ta đã học.

package main
import "fmt"
func main() {

Ở đây chúng ta sử dụng range để tính tổng số trong một slice. Array cũng hoạt động giống như vậy.

  nums := []int{2, 3, 4}
  sum := 0
  for _, num := range nums {
    sum += num
  }
  fmt.Println("sum:", sum)

range trong arrays và slices cấp cả 2 index và value cho mỗi phần tử. Ở trên chúng ta không cần index, nên chúng ta không quan tâm tới blank identifier _. Nhưng tuỳ vào tình huống khác thì có thể chúng ta sẽ cần index.

  for i, num := range nums {
    if num == 3 {
      fmt.Println("index:", i)
    }
  }

Sử dụng range trên map lặp qua các cặp key/value.

  kvs := map[string]string{"a": "apple", "b": "banana"}
  for k, v := range kvs {
    fmt.Printf("%s -> %s\n", k, v)
  }

range cũng có thể lặp qua các key của một map.

  for k := range kvs {
    fmt.Println("key:", k)
  }

Sử dụng range trên chuỗi các ký tự Unicode. Giá trị đầu tiên là chỉ mục byte bắt đầu của rune và thứ hai của chính rune. Xem qua Strings and Runes để biết thêm chi tiết.

  for i, c := range "go" {
    fmt.Println(i, c)
  }
}
$ go run range.go
sum: 9
index: 1
a -> apple
b -> banana
key: a
key: b
0 103
1 111

Ví dụ tiếp theo: Functions.