Go by Example: Random Numbers

Go’s math/rand package (gói) cung cấp tạo số giả ngẫu nhiên.

package main
import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "time"
)
func main() {

Ví dụ, rand.Intn trả về một int (số nguyên) ngẫu nhiên n, 0 <= n < 100.

  fmt.Print(rand.Intn(100), ",")
  fmt.Print(rand.Intn(100))
  fmt.Println()

rand.Float64 trả về một float64 (số thực) ngẫu nhiên f, 0.0 <= f < 1.0.

  fmt.Println(rand.Float64())

Điều này có thể được sử dụng để tạo ra các số thực ngẫu nhiên trong các phạm vi khác, ví dụ 5.0 <= f' < 10.0.

  fmt.Print((rand.Float64()*5)+5, ",")
  fmt.Print((rand.Float64() * 5) + 5)
  fmt.Println()

Bộ tạo số mặc định là xác định được, vì thế mặc định nó sẽ tạo ra cùng một chuỗi số mỗi lần. Để tạo ra các chuỗi khác nhau, hãy cung cấp cho nó một seed thay đổi. Lưu ý rằng điều này không an toàn để sử dụng cho các số ngẫu nhiên mà bạn dự định là bí mật; hãy sử dụng crypto/rand cho những số đó.

  s1 := rand.NewSource(time.Now().UnixNano())
  r1 := rand.New(s1)

Kết quả gọi rand.Rand giống như nhũng hàm trong rand package.

  fmt.Print(r1.Intn(100), ",")
  fmt.Print(r1.Intn(100))
  fmt.Println()

Nếu bạn khởi tạo một nguồn với cùng một số, nó sẽ tạo ra cùng một chuỗi số ngẫu nhiên.

  s2 := rand.NewSource(42)
  r2 := rand.New(s2)
  fmt.Print(r2.Intn(100), ",")
  fmt.Print(r2.Intn(100))
  fmt.Println()
  s3 := rand.NewSource(42)
  r3 := rand.New(s3)
  fmt.Print(r3.Intn(100), ",")
  fmt.Print(r3.Intn(100))
}

Tùy thuộc vào môi trường bạn chạy mẫu này, một số các số được tạo ra có thể khác nhau. Lưu ý rằng trên Go playground, việc khởi tạo với time.Now()
vẫn cho kết quả xác định được do cách thức do cách thức playground được hiện thực.

$ go run random-numbers.go
81,87
0.6645600532184904
7.123187485356329,8.434115364335547
0,28
5,87
5,87

Xem tài liệu math/rand package để tham khảo về các lượng ngẫu nhiên khác mà Go có thể cung cấp.

Ví dụ tiếp theo: Number Parsing.