Go by Example: Pointers

Go hỗ trợ con trỏ, cho phép bạn truyền tham chiếu đến các giá trị và bản ghi trong chương trình của bạn.

package main
import "fmt"

Ta sẽ biểu diễn cách mà các con trỏ hoat động so với các giá trị với 2 hàm: zerovalzeroptr. zeroval có một tham số kiểu int, nên các đối số sẽ được truyền vào bằng giá trị. zeroval sẽ nhận được một bản sao của ival khác biệt so với cái trong hàm gọi nó.

func zeroval(ival int) {
  ival = 0
}

zeroptr thì có một tham số kiểu *int, nghĩa là nó nhận vào đối số là một con trỏ kiểu int. Phần *iptr trong thân hàm sẽ giải tham chiếu con trỏ từ địa chỉ bộ nhớ của nó đến giá trị hiện tại tại địa chỉ đó. Gán một giá trị cho một con trỏ đã giải tham chiếu sẽ thay đổi giá trị tại địa chỉ mà con trỏ tham chiếu đến.

func zeroptr(iptr *int) {
  *iptr = 0
}
func main() {
  i := 1
  fmt.Println("initial:", i)
  zeroval(i)
  fmt.Println("zeroval:", i)

Cú pháp &i trả về địa chỉ bộ nhớ của i, tức là một con trỏ đến i.

  zeroptr(&i)
  fmt.Println("zeroptr:", i)

Ta cũng có thể in ra các con trỏ.

  fmt.Println("pointer:", &i)
}

zeroval không thay đổi i trong main, nhưng zeroptr thì có vì nó có một tham chiếu đến địa chỉ bộ nhớ của biến i đó.

$ go run pointers.go
initial: 1
zeroval: 1
zeroptr: 0
pointer: 0x42131100

Ví dụ tiếp theo: Strings and Runes.