Go by Example: Panic

Một panic thương có nghĩa là một cái gì đó xảy ra không như mong đợi. Hầu hết chúng ta sử dụng nó để fail fast với các lỗi không nên xảy ra trong quá trình hoạt động bình thường, hoặc rằng chúng ta không được chuẩn bị để xử lý một cách tốt.

package main
import "os"

Chúng ta sẽ dùng panic trên khắp site để kiểm tra những lỗi không mong đợi. Đây là chương trình duy nhất trên site được thiết kể để panic.

func main() {
  panic("a problem")

Một trường hợp thông thường của panic là để hủy bỏ nếu một hàm trả về một giá trị error mà chúng ta không biết làm thế nào (hoặc muốn) để xử lý. Đây là ví dụ của panic nếu chúng ta lấy một lỗi xảy ra không mong đợi khi tạo file.

  _, err := os.Create("/tmp/file")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
}

Chạy chương trình sẽ gây ra panic, in một thông báo lỗi và dấu vết goroutine, và thoát với một trạng thái non-zero.

Khi panic đầu tiên trong main được bắn ra, chương trình thoát mà không đạt đến phần còn lại của code. Nếu bạn muốn để xem chương trình hãy thửu tạo một tệp tạm thời, comment lại cái panic đầu tiên.

$ go run panic.go
panic: a problem
goroutine 1 [running]:
main.main()
  /.../panic.go:12 +0x47
...
exit status 2

Lưu ý rằng không giống như một số ngôn ngữ sử dụng exception để xử lý nhiều lỗi, trong Go nó là idiomatic để sử dụng các giá trị trả về chỉ báo lỗi bất cứ khi nào có thể.

Ví dụ tiếp theo: Defer.