Go by Example: Number Parsing

Phân tích các số từ chuỗi là một nhiệm vụ cơ bản nhưng phổ biến trong nhiều chương trình; đây là cách thực hiện nó trong Go.

package main

Package (gói) strconv được tích hợp sẵn cung cấp phân tích số

import (
  "fmt"
  "strconv"
)
func main() {

Với ParseFloat, số 64 cho biết có bao nhiêu bit là độ chính xách cần phân tích.

  f, _ := strconv.ParseFloat("1.234", 64)
  fmt.Println(f)

Với ParseInt, số 0 có nghĩa là suy ra hệ cơ số từ chuỗi. Số 64 yêu cầu kết quả phù hợp trong 64 bit.

  i, _ := strconv.ParseInt("123", 0, 64)
  fmt.Println(i)

ParseIntsẽ nhận ra các số được định dạng hexa.

  d, _ := strconv.ParseInt("0x1c8", 0, 64)
  fmt.Println(d)

ParseUint cũng có sẵn.

  u, _ := strconv.ParseUint("789", 0, 64)
  fmt.Println(u)

Atoi một hàm hữu ích để phân tích các số nguyên cơ bản base-10

  k, _ := strconv.Atoi("135")
  fmt.Println(k)

Các hàm phân tích trả về một lỗi khi gặp đầu vào không hợp lệ.

  _, e := strconv.Atoi("wat")
  fmt.Println(e)
}
$ go run number-parsing.go 
1.234
123
456
789
135
strconv.ParseInt: parsing "wat": invalid syntax

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem một tác vụ phân tích phổ biến khác: URLs.

Ví dụ tiếp theo: URL Parsing.