Go by Example: Non-Blocking Channel Operations

Thao tác gửi và nhận trên channel là blocking. [blocking trong lập trình là quá trình/thao tác khiến chương trình không thể tiếp tục cho đến khi hoàn thành] Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng select với default để thực hiện các thao tác gửi, nhận không blocking, và cũng có thể thực hiện các thao tác select không blocking trên nhiều channel.

package main
import "fmt"
func main() {
  messages := make(chan string)
  signals := make(chan bool)

Đây là một cách nhận giá trị không blocking từ channel. Nếu một giá trị có sẵn trên messages thì select sẽ chọn trường hợp <-messages với giá trị đó. Nếu không, sẽ chọn trường hợp default ngay lập tức.

  select {
  case msg := <-messages:
    fmt.Println("received message", msg)
  default:
    fmt.Println("no message received")
  }

Thao tác gửi không blocking cũng hoạt động tương tự. Ở đây msg không thể gửi đến channel messages, vì channel không có bộ nhớ đệm và không có người nhận. Do đó, trường hợp default sẽ được chọn.

  msg := "hi"
  select {
  case messages <- msg:
    fmt.Println("sent message", msg)
  default:
    fmt.Println("no message sent")
  }

Chúng ta có thể sữ dụng nhiều case kết hợp default để thực hiện select gửi/nhận không blocking trên nhiều channel. Chúng ta thử nhận không blocking cả 2 channel messagessignals.

  select {
  case msg := <-messages:
    fmt.Println("received message", msg)
  case sig := <-signals:
    fmt.Println("received signal", sig)
  default:
    fmt.Println("no activity")
  }
}
$ go run non-blocking-channel-operations.go 
no message received
no message sent
no activity

Ví dụ tiếp theo: Closing Channels.