Go by Example: Multiple Return Values

Go có hỗ trợ tích hợp cho multiple return values. Tính năng được sử dụng thuờng xuyên trong Go, ví dụ để trả về cả giá trị kết quả và giá trị lỗi của một hàm.

package main
import "fmt"

Phần (int, int) trong hàm này thể hiện rằng hàm trả về 2 giá trị int.

func vals() (int, int) {
  return 3, 7
}
func main() {

Ở đây chúng ta sử dụng 2 giá trị trả về khác nhau từ một hàm gọi với multiple assignment.

  a, b := vals()
  fmt.Println(a)
  fmt.Println(b)

Nếu bạn chỉ muốn một tập hợp con của các giá trị được trả về, hãy sử dụng blank identifier _.

  _, c := vals()
  fmt.Println(c)
}
$ go run multiple-return-values.go
3
7
7

Chấp nhận một biến số của tham số là tính năng thú vị khác của hàm Go; chúng ta sẽ xem qua ở bài tiếp theo.

Ví dụ tiếp theo: Variadic Functions.