Go by Example: Methods

Go hỗ trợ phương thức được khai báo trên các kiểu struct.

package main
import "fmt"
type rect struct {
  width, height int
}

Phương thức areakiểu tham số đầu vào (receiver type)*rect.

func (r *rect) area() int {
  return r.width * r.height
}

Phương thức có thể được khai báo với receiver type là con trỏ hoặc giá trị. Dưới đây là một ví dụ về receiver type là giá trị.

func (r rect) perim() int {
  return 2*r.width + 2*r.height
}
func main() {
  r := rect{width: 10, height: 5}

Ở đây ta gọi 2 phương thức đã được định nghĩa cho kiểu struct của ta.

  fmt.Println("area: ", r.area())
  fmt.Println("perim:", r.perim())

Go tự động chuyển đổi giữa giá trị và con trỏ khi phương thức được gọi. Bạn có thể muốn sử dụng receiver type là con trỏ để tránh việc sao chép khi phương thức được gọi đến hoặc để cho phép phương thức thay đổi giá trị của struct.

  rp := &r
  fmt.Println("area: ", rp.area())
  fmt.Println("perim:", rp.perim())
}
$ go run methods.go 
area: 50
perim: 30
area: 50
perim: 30

Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét một cơ chế của Go để gom và đặt tên các tập hợp các phương thức liên quan đến nhau: interface.

Ví dụ tiếp theo: Interfaces.