Go by Example: Maps

Maps là [kiểu dữ liệu liên kết] được tích hợp sẵn của Go(https://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array) (đôi khi còn được gọi là hashes hoặc dicts trong các ngôn ngữ khác).

package main
import "fmt"
func main() {

Để tạo một map rỗng, sử dụng hàm tích hợp make: make(map[key-type]val-type).

  m := make(map[string]int)

Set các cặp key/value sử dụng cú pháp name[key] = val.

  m["k1"] = 7
  m["k2"] = 13

In ra một map với fmt.Println sẽ thể hiện tất cả các cặp key/value.

  fmt.Println("map:", m)

Lấy một giá trị của một key bằng name[key].

  v1 := m["k1"]
  fmt.Println("v1:", v1)

Nếu key không tồn tại, thì giá trị zero (zero value) (https://go.dev/ref/spec#The_zero_value) của loại value đó sẽ được trả về.

  v3 := m["k3"]
  fmt.Println("v3:", v3)

Hàm tích hợp len trả lại số lượng cặp key/value khi sử dụng cho map.

  fmt.Println("len:", len(m))

Hàm tích hợp delete xóa cặp key/value khỏi map.

  delete(m, "k2")
  fmt.Println("map:", m)

Giá trị trả về thứ hai tùy chọn khi nhận được một giá trị từ map cho biết liệu key có tồn tại hay không trong map. Điều này có thể được sử dụng để phân biệt giữa các key bị thiếu và các key có giá trị bằng 0 như 0 hoặc "". Ở đây chúng ta không cần giá trị của chính nó, vì vậy chúng ta bỏ qua nó với định danh blank

  //`_`.
  _, prs := m["k2"]
  fmt.Println("prs:", prs)

Bạn có thể khai báo và khởi tạo một map mới bằng một dòng với cú pháp này.

  n := map[string]int{"foo": 1, "bar": 2}
  fmt.Println("map:", n)
}

Lưu ý rằng map thể hiện dưới dạng map[k:v k:v] khi được in với fmt.Println

$ go run maps.go 
map: map[k1:7 k2:13]
v1: 7
v3: 0
len: 2
map: map[k1:7]
prs: false
map: map[bar:2 foo:1]

Ví dụ tiếp theo: Range.