Go by Example: JSON

Go có các gói hỗ trợ sẵn cho việc mã hóa và giải mã JSON, bao gồm cả việc mã hóa và giải mã từ kiểu dữ liệu có sẵn và kiểu dữ liệu tùy chỉnh.

package main
import (
  "encoding/json"
  "fmt"
  "os"
)

Chúng ta sẽ sử dụng hai struct để minh họa việc mã hóa và giải mã kiểu dữ liệu tùy chỉnh bên dưới.

type response1 struct {
  Page  int
  Fruits []string
}

Chỉ có các trường đã được export mới được mã hóa/giải mã trong JSON. Các trường phải bắt đầu bằng chữ hoa để được export.

type response2 struct {
  Page  int   `json:"page"`
  Fruits []string `json:"fruits"`
}
func main() {

First we’ll look at encoding basic data types to JSON strings. Here are some examples for atomic values. Đầu tiên ta sẽ xem cách mã hóa các kiểu dữ liệu cơ bản thành chuỗi JSON. Đây là một số ví dụ về mã hoá các giá trị thuộc kiểu nguyên thuỷ.

  bolB, _ := json.Marshal(true)
  fmt.Println(string(bolB))
  intB, _ := json.Marshal(1)
  fmt.Println(string(intB))
  fltB, _ := json.Marshal(2.34)
  fmt.Println(string(fltB))
  strB, _ := json.Marshal("gopher")
  fmt.Println(string(strB))

Và dưới đây là một số ví dụ về các mảng và các map, chúng sẽ được mã hoá thành các mảng JSON và các object như mong đợi.

  slcD := []string{"apple", "peach", "pear"}
  slcB, _ := json.Marshal(slcD)
  fmt.Println(string(slcB))
  mapD := map[string]int{"apple": 5, "lettuce": 7}
  mapB, _ := json.Marshal(mapD)
  fmt.Println(string(mapB))

Package JSON có thể tự động mã hoá các kiểu dữ liệu tuỳ chỉnh của bạn. Nó sẽ chỉ bao gồm các trường được export trong đầu ra đã mã hoá và sẽ mặc định sử dụng tên các trường đó cho các khóa (key) trong JSON.

  res1D := &response1{
    Page:  1,
    Fruits: []string{"apple", "peach", "pear"}}
  res1B, _ := json.Marshal(res1D)
  fmt.Println(string(res1B))

Bạn có thể sử dụng các tag trên các trường của struct lúc khai báo để tùy chỉnh các tên khóa (key) trong chuỗi JSON đã được mã hoá. Hãy xem khai báo của response2 ở trên để xem ví dụ về các tag như vậy.

  res2D := &response2{
    Page:  1,
    Fruits: []string{"apple", "peach", "pear"}}
  res2B, _ := json.Marshal(res2D)
  fmt.Println(string(res2B))

Bây giờ hãy xem cách giải mã dữ liệu JSON thành các giá trị trong Go. Đây là một ví dụ về một cấu trúc dữ liệu kiểu generic.

  byt := []byte(`{"num":6.13,"strs":["a","b"]}`)

Chúng ta cần cung cấp một biến mà package JSON có thể truyền vào dữ liệu đã được giải mã. Biến map[string]interface{} ở đây sẽ chứa một map các chuỗi tới các kiểu dữ liệu bất kỳ.

  var dat map[string]interface{}

Dưới đây là đoạn giải mã, và kiểm tra các lỗi kèm theo.

  if err := json.Unmarshal(byt, &dat); err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(dat)

Để dùng các giá trị trong một map đã được giải mã, ta cần phải chuyển chúng về kiểu dữ liệu phù hợp. Ở ví dụ dưới đây, ta chuyển giá trị của num về kiểu float64 mong muốn.

  num := dat["num"].(float64)
  fmt.Println(num)

Để truy cập vào dữ liệu bị lồng nhau cần thực hiện một chuỗi các chuyển đổi.

  strs := dat["strs"].([]interface{})
  str1 := strs[0].(string)
  fmt.Println(str1)

Ta cũng có thể giải mã JSON thành các kiểu dữ liệu tuỷ chỉnh. Điều này sẽ giúp ta có thêm một lớp kiểm tra kiểu dữ liệu cho chương trình của mình và không cần phải sử dụng các câu lệnh kiểm tra kiểu dữ liệu khi truy cập vào dữ liệu đã được giải mã.

  str := `{"page": 1, "fruits": ["apple", "peach"]}`
  res := response2{}
  json.Unmarshal([]byte(str), &res)
  fmt.Println(res)
  fmt.Println(res.Fruits[0])

Trong các ví dụ trên, các bytes và các chuỗi thường được dùng làm trung gian giữa dữ liệu và biểu diễn JSON trên đầu ra chuẩn. Chúng ta cũng có thể stream các biểu diễn JSON trực tiếp đến các os.Writer như os.Stdout hoặc thậm chí phần body của các HTTP response.

  enc := json.NewEncoder(os.Stdout)
  d := map[string]int{"apple": 5, "lettuce": 7}
  enc.Encode(d)
}
$ go run json.go
true
1
2.34
"gopher"
["apple","peach","pear"]
{"apple":5,"lettuce":7}
{"Page":1,"Fruits":["apple","peach","pear"]}
{"page":1,"fruits":["apple","peach","pear"]}
map[num:6.13 strs:[a b]]
6.13
a
{1 [apple peach]}
apple
{"apple":5,"lettuce":7}

Chúng ta đã giới thiệu cơ bản về JSON trong Go, nhưng bạn hãy đọc các bài viết JSON and GoJSON package docs để biết thêm.

Ví dụ tiếp theo: XML.