Go by Example: Interfaces

Interfaces là tên tập hợp của các phương thức đặc trưng.

package main
import (
  "fmt"
  "math"
)

Đây là một interface cơ bản cho các hình học.

type geometry interface {
  area() float64
  perim() float64
}

Ví dụ của chúng ta sẽ thực hiện interface này trên kiểu dữ liệu rect and circle.

type rect struct {
  width, height float64
}
type circle struct {
  radius float64
}

Để hiện thực một interface trong Go, chúng ta chỉ cần thực hiện tất cả các phương thức trong giao diện. Ở đây, chúng ta hiện thực geometry trên kiểu rects.

func (r rect) area() float64 {
  return r.width * r.height
}
func (r rect) perim() float64 {
  return 2*r.width + 2*r.height
}

Hiện thực cho kiểu circles.

func (c circle) area() float64 {
  return math.Pi * c.radius * c.radius
}
func (c circle) perim() float64 {
  return 2 * math.Pi * c.radius
}

Nếu một biến có kiểu interface, thì chúng ta có thể gọi phương thức trong interface. Đây là hàm tổng quát measure có thể tận dụng tính năng này để hoạt động trên bất kì geometry.

func measure(g geometry) {
  fmt.Println(g)
  fmt.Println(g.area())
  fmt.Println(g.perim())
}
func main() {
  r := rect{width: 3, height: 4}
  c := circle{radius: 5}

Cả hai kiểu cấu trúc circlerect đều hiện thực geometry interface nên chúng ta có thể sử dụng phiên bản của các cấu trúc này như là đối số measure.

  measure(r)
  measure(c)
}
$ go run interfaces.go
{3 4}
12
14
{5}
78.53981633974483
31.41592653589793

Để học nhiều hơn về Go’s interfaces, xem thêm cái này bài đăng hay.

Ví dụ tiếp theo: Struct Embedding.