Go by Example: If/Else

Phân nhánh trường hợp sử dụng ifelse trong Go rất đơn giản.

package main
import "fmt"
func main() {

Dưới đây là một ví dụ căn bản.

  if 7%2 == 0 {
    fmt.Println("7 is even")
  } else {
    fmt.Println("7 is odd")
  }

Bạn có thể có một câu if mà không cần else.

  if 8%4 == 0 {
    fmt.Println("8 is divisible by 4")
  }

Một câu lệnh có thể đứng trước câu điều kiện; bất kỳ biến được khai báo trong câu lệnh này đều có sẵn trong nhánh hiện tại và tất cả các nhánh tiếp theo.

  if num := 9; num < 0 {
    fmt.Println(num, "is negative")
  } else if num < 10 {
    fmt.Println(num, "has 1 digit")
  } else {
    fmt.Println(num, "has multiple digits")
  }
}

Lưu ý rằng bạn không cần dấu ngoặc quanh các điều kiện trong Go, nhưng bắt buộc phải có dấu ngoặc nhọn.

$ go run if-else.go 
7 is odd
8 is divisible by 4
9 has 1 digit

Không có tenary if trong Go, vì vậy bạn cần phải sử dụng câu lệnh if đầy đủ ngay cả cho các điều kiện cơ bản.

Ví dụ tiếp theo: Switch.