Go by Example: HTTP Client

Thư viện tiêu chuẩn Go có nhiều hỗ trợ tuyệt vời cho máy khác và máy chủ HTTP clients trong package (gói) net/http package. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng nó để đưa ra các yêu cầu HTTP đơn giản.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "net/http"
)
func main() {

Gửi yêu cầu HTTP GET tới máy chủ. http.Get là một lối tắt thuận tiện quanh việc tạo đối tượng http.Client và gọi phương thức Get; nó sử dụng đối tượng http.DefaultClient có các thiết lập mặc định hữu ích.

  resp, err := http.Get("https://gobyexample.com")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  defer resp.Body.Close()

In ra trạng thái phải hồi HTTP.

  fmt.Println("Response status:", resp.Status)

In ra 5 dòng đầu tiên của phần thân phản hồi.

  scanner := bufio.NewScanner(resp.Body)
  for i := 0; scanner.Scan() && i < 5; i++ {
    fmt.Println(scanner.Text())
  }
  if err := scanner.Err(); err != nil {
    panic(err)
  }
}
$ go run http-clients.go
Response status: 200 OK
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Go by Example</title>

Ví dụ tiếp theo: HTTP Server.