Go by Example: Hello World

Chương trình đầu tiên của chúng ta sẽ in ra dòng chữ “hello world” Dưới đây là mã nguồn

package main
import "fmt"
func main() {
    fmt.Println("hello world")
}

Để chạy chương trình, đặt code vào trong hello-world.go và sử dụng câu lệnh go run.

$ go run hello-world.go
hello world

Đôi khi chúng ta muốn build chương trình thành tập tin nhị phân Chúng ta có thể làm bằng cách sử dụng câu lệnh go build.

\
$ go build hello-world.go
$ ls
hello-world    hello-world.go

Khi đó chúng ta có thể thực thi (sử dụng) tập tin nhị phân đó trực tiếp

$ ./hello-world
hello world

Bây giờ chúng ta có thể chạy và build chương trình Go đơn giản Hãy cùng nhau học thêm về ngôn ngữ này nhé.

Ví dụ tiếp theo: Values.