Go by Example: Goroutines

Một goroutine một luông thực thi lightweight (nhẹ).

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func f(from string) {
  for i := 0; i < 3; i++ {
    fmt.Println(from, ":", i)
  }
}
func main() {

Giả sử chúng ta gọi một hàm f(s). Dưới đây là cách chúng ta gọi hàm đó theo cách thông thường, thực thi đồng bộ.

  f("direct")

Để gọi hàm này trong một goroutine, sử dụng cú pháp go f(s). Goroutine mới này sẽ thực thi song song với gouroutine gọi hàm gốc.

  go f("goroutine")

Bạn cũng có thể bắt đầu một goroutine cho một lần gọi hàm ẩn danh.

  go func(msg string) {
    fmt.Println(msg)
  }("going")

Hai lần gọi hàm của chúng ta đang được thực thi bất đồng bộ trong các goroutine riêng biệt. Đợi chúng thực thi xong (để có một cách tiếp cận đáng tin cậy hơn, ta có thể sử dụng một WaitGroup).

  time.Sleep(time.Second)
  fmt.Println("done")
}

Khi chúng ta chạy chương trình này, chúng ta sẽ thấy đầu tiên là kết quả của lần gọi đồng bộ, sau đó là kết quả của hai goroutines. Kết quả của các goroutines’ có thể được xen kẽ lẫn nhau vì các goroutine đang được thực thi song song bởi Go runtime.

$ go run goroutines.go
direct : 0
direct : 1
direct : 2
goroutine : 0
going
goroutine : 1
goroutine : 2
done

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một phần bổ sung cho goroutine trong các concurrent Go program

#(chương trình Go đồng thời): channels (kênh).

Ví dụ tiếp theo: Channels.