Go by Example: Functions

Function là trung tâm trong Go. Chúng ta sẽ học về hàm bằng vài ví dụ dưới.

package main
import "fmt"

Đây là một hàm nhận 2 biến int và trả về một tổng int.

func plus(a int, b int) int {

Go yêu cầu khai báo chi tiết trả về, ví dụ nó sẽ không tự động trả về giá trị của biểu thức gần nhất.

  return a + b
}

Khi bạn trả về nhiều tham số liên tục của cùng một loại, bạn có thể bỏ qua tên loại cho các tham số được nhập tương tự cho đến tham số cuối cùng khai báo loại.

func plusPlus(a, b, c int) int {
  return a + b + c
}
func main() {

Gọi một hàm với name(args).

  res := plus(1, 2)
  fmt.Println("1+2 =", res)
  res = plusPlus(1, 2, 3)
  fmt.Println("1+2+3 =", res)
}
$ go run functions.go 
1+2 = 3
1+2+3 = 6

Có nhiều tính năng khác trong hàm của Go. Một trong số đó là trả về nhiều giá trị, cái mà chúng ta sẽ xem tiếp theo.

Ví dụ tiếp theo: Multiple Return Values.