Go by Example: For

for là cấu trúc vòng lặp của Go. Dưới đây là một vài loại của vòng lặp for.

package main
import "fmt"
func main() {

Loại căn bản nhất, với một điều kiện.

  i := 1
  for i <= 3 {
    fmt.Println(i)
    i = i + 1
  }

Một vòng lặp for cổ điển (initial/condition/after).

  for j := 7; j <= 9; j++ {
    fmt.Println(j)
  }

Vòng lặp for khi không có điều kiện sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi gặp break hoặc return sẽ thoát khỏi vòng lặp.

  for {
    fmt.Println("loop")
    break
  }

Bạn có thể sử dụng continue để tiếp tục lần lặp lại tiếp theo của vòng lặp.

  for n := 0; n <= 5; n++ {
    if n%2 == 0 {
      continue
    }
    fmt.Println(n)
  }
}
$ go run for.go
1
2
3
7
8
9
loop
1
3
5

Chúng ta sẽ thấy các hình thức for khác về sau, khi chúng ta làm tới phần tuyên bố range, channels (kênh), và các loại cấu trúc dữ liệu khác

Ví dụ tiếp theo: If/Else.