Go by Example: Exec'ing Processes

Ở ví dụ trước chúng ta đã xem qua khởi tạo các process bên ngoài. Chúng ta làm như thế này khi cần một process bên ngoài có thể truy cập từ một process Go đang chạy. Đôi khi chúng ta chỉ muốn hoàn toàn thay thế process Go hiện tại bằng một process khác (có thể không phải process của Go). Để làm điều này chúng ta sẽ sử dụng hàm exec của Go.

package main
import (
  "os"
  "os/exec"
  "syscall"
)
func main() {

Ở trong ví dụ này chúng ta sẽ thực thi lệnh ls. Go cần một đường dẫn tuyệt đối đến file binary mà chúng ta muốn thực thi, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng hàm exec.LookPath để tìm nó (có thể là /bin/ls).

  binary, lookErr := exec.LookPath("ls")
  if lookErr != nil {
    panic(lookErr)
  }

Exec nhận đối số dưới dạng một slice (không phải một string). Chúng ta sẽ truyền một số đối số thông dụng cho ls. Lưu ý rằng đối số đầu tiên phải là tên của chương trình mà ta muốn thực thi.

  args := []string{"ls", "-a", "-l", "-h"}

Exec cũng cần một tập hợp các biến môi trường để sử dụng. Ở đây chúng ta chỉ cung cấp môi trường hiện tại.

  env := os.Environ()

Đây mới chính là lệnh syscall.Exec thực sự. Nếu lệnh này thành công, thì quá trình thực thi của chương trình sẽ kết thúc ở đây và được thay thế bởi process /bin/ls -a -l -h. Nếu có lỗi xảy ra, chúng ta sẽ nhận được một giá trị trả về.

  execErr := syscall.Exec(binary, args, env)
  if execErr != nil {
    panic(execErr)
  }
}

Khi chạy chương trình của chúng ta, process sẽ được thay thế bởi ls.

$ go run execing-processes.go
total 16
drwxr-xr-x 4 mark 136B Oct 3 16:29 .
drwxr-xr-x 91 mark 3.0K Oct 3 12:50 ..
-rw-r--r-- 1 mark 1.3K Oct 3 16:28 execing-processes.go

Lưu ý rằng Go không cung cấp một hàm fork Unix. Thường thì điều này không phải là vấn đề, vì khi bắt đầu các goroutine, tạo các process, và exec các process đều đáp ứng được hầu hết các trường hợp sử dụng của fork.

Ví dụ tiếp theo: Signals.