Go by Example: Errors

Trong Go, việc thông báo lỗi qua nội dung rõ ràng và giá trị riêng biệt. Điều này khác với việc sử dụng các exception trong các ngôn ngữ như Java và Ruby và sử dụng giá trị kết quả/lỗi đơn giản được quá tải đôi khi được dùng trong C. Cách tiếp cận của Go giúp dễ dàng nhận ra các hàm trả về lỗi và xử lý chúng bằng cách sử dụng cùng môt cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác không phải là lỗi.

package main
import (
  "errors"
  "fmt"
)

Theo quy ước, errors (lỗi) là giá trị trả về cuối cùng và có kiểu error, một interface được tích hợp sẵn.

func f1(arg int) (int, error) {
  if arg == 42 {

errors.New tạo ra một giá trị error cơ bản thông báo lỗi được cung cấp.

    return -1, errors.New("can't work with 42")
  }

Một giá trị nil value trong error chỉ ra rằng không có lỗi nào xảy ra.

  return arg + 3, nil
}

Có thể sử dụng các kiểu tùy chỉnh như errors bằng cách hiện thực phương thức Error() trên chúng. Đây là một biến thể của ví dụ ở trên sử dụng một kiểu tùy chỉnh để biểu diễn rõ ràng một lỗi đối số .

type argError struct {
  arg int
  prob string
}
func (e *argError) Error() string {
  return fmt.Sprintf("%d - %s", e.arg, e.prob)
}
func f2(arg int) (int, error) {
  if arg == 42 {

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng cú pháp &argError để xây dựng một struct mới, cung cấp giá trị cho hai trường arg and prob.

    return -1, &argError{arg, "can't work with it"}
  }
  return arg + 3, nil
}
func main() {

Hai vòng lặp dưới đây điểm tra từng hàm trả về lỗi của chúng tôi. Lưu ý rằng việc sử dụng kiểm tra lỗi trực tiếp trên dòng if line là một cách diẽn đạt phổ biến trong Go.

  for _, i := range []int{7, 42} {
    if r, e := f1(i); e != nil {
      fmt.Println("f1 failed:", e)
    } else {
      fmt.Println("f1 worked:", r)
    }
  }
  for _, i := range []int{7, 42} {
    if r, e := f2(i); e != nil {
      fmt.Println("f2 failed:", e)
    } else {
      fmt.Println("f2 worked:", r)
    }
  }

Nếu bạn muốn sử dụng dữ liêu trong một lỗi tuỳ chỉnh theo cách lập trình, bạn sẽ cần lấy lỗi dưới dạng một phiên bản của kiểu lỗi tùy chỉnh thông qua type assertion (xác nhận kiểu).

  _, e := f2(42)
  if ae, ok := e.(*argError); ok {
    fmt.Println(ae.arg)
    fmt.Println(ae.prob)
  }
}
$ go run errors.go
f1 worked: 10
f1 failed: can't work with 42
f2 worked: 10
f2 failed: 42 - can't work with it
42
can't work with it

Xem bài đăng trên Go blog để biết thêm về cách xử lý lỗi.

Ví dụ tiếp theo: Goroutines.