Go by Example: Epoch

Một vài yêu cầu phổ biến khi lập trình là lấy số giây, milli giây, hoặc nano giây tính từ thời điểm bắt đầu Unix epoch. Dưới đây là cách làm trong Go.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {

Sử dụng time.Now với Unix, UnixMilli hoặc UnixNano để lấy thời gian kể từ thời điểm bắt đầu Unix epoch theo giây, milli giây hoặc nano giây, tương ứng.

  now := time.Now()
  fmt.Println(now)
  fmt.Println(now.Unix())
  fmt.Println(now.UnixMilli())
  fmt.Println(now.UnixNano())

Bạn cũng có thể chuyển đổi số giây hoặc nano giây kể từ thời điểm bắt đầu Unix epoch thành time tương ứng.

  fmt.Println(time.Unix(now.Unix(), 0))
  fmt.Println(time.Unix(0, now.UnixNano()))
}
$ go run epoch.go 
2012-10-31 16:13:58.292387 +0000 UTC
1351700038
1351700038292
1351700038292387000
2012-10-31 16:13:58 +0000 UTC
2012-10-31 16:13:58.292387 +0000 UTC

Tiếp theo chúng ta sẽ xem các tác vụ xử lý thời gian khác: phân tích và định dạng thời gian.

Ví dụ tiếp theo: Time Formatting / Parsing.